برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1410 100 1

sexist

واژه sexist در جمله های نمونه

1. She was offended at [ by ] his sexist remarks.
[ترجمه ترگمان]او از این حرف تبعیض جنسیتی خود رنجیده‌خاطر شده بود
[ترجمه گوگل]او در [توسط] اظهارات جنسيتی وی مجرم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Some people think that 'fireman' is a sexist term, and prefer the politically correct term 'firefighter'.
[ترجمه ترگمان]برخی از مردم فکر می‌کنند که آتش‌نشان یک اصطلاح تبعیض جنسیتی است و این آتش‌نشان را به لحاظ سیاسی ترجیح می‌دهد
[ترجمه گوگل]بعضی افراد فکر می کنند که 'آتش نشان' یک اصطلاح جنسیتی است و اصطلاح سیاسی 'آتش نشان' را ترجیح می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Old-fashioned sexist attitudes are still common.
[ترجمه ترگمان]رفتار تبعیض جنسیتی قدیمی هنوز رایج است
[ترجمه گوگل]نگرش های جنسی سنتی هنوز هم رایج هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My father was a complete sexist. He thought a woman's place was in the kitchen.
[ترجمه ترگمان]پدر من تبعیض جنسیتی محسوب می‌شد فکر می‌کرد جای یک زن در آشپزخانه است
[ترجمه گوگل ...

معنی کلمه sexist به انگلیسی

sexist
• one who holds stereotypical beliefs about gender roles; one who discriminates based on gender (especially against women)
• promoting stereotypical beliefs about gender roles; promoting gender-based discrimination (especially against women)
• something that is sexist involves sexism.
• a sexist is a person, usually a man, who has sexist attitudes.
sexist view
• opinion which makes differentiations between male and female

sexist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zizi
تبعیض گرایانه
فلورا
Sexism=تبعیض جنسی یا جنس پرستی(بطورعامیانه) sexist=جنس پرست بطور (عامیانه)
فلورا
فردی که اعمال جنس پرستانه ای انجام میدهد یا فردی که باعث انجام تبعیضات جنسی میشود
امیرحسین جعفرزاده
نگاه جنسیت گرایانه
گلی افجه
تبعیض جنسیتی ، که معمولا در مورد زنان اعمال می شود
🐾 مهدی صباغ
Noun-countable :
فرد معتقد به تبعیض جنسی

Adjective :
مورد تبعیض جنسیتی واقع شده
دارنده ی نگاه تبعیض جنسیتی
معتقد به تبعیض جنسی
Bigoted
مهناز
تبعیض جنسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sexist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )