برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1398 100 1

severity

/sɪˈverəti/ /sɪˈverɪti/

معنی: دقت، شدت، سختی، خشکی، خشونت، سخت گیری، عنف
معانی دیگر: ستهمی، دشواری، اشکال، جانفرسایی، طاقت فرسایی، تندی، (ناخوشایند) سادگی، عاری بودن از لطافت و زینت، بی زیبی

واژه severity در جمله های نمونه

1. The severity of the teacher was not appreciated by the pupils until they reached the final examinations.
دانش آموزان سختگیری معلم را نمی دانستند تا اینکه امتحانات آخر ترم شروع شد

2. The severity of the Black Plague can be imagined from the fact that thirty percent of the population died.
وخامت "طاعون سیاه" را می توان از این حقیقت فهمید که سی در صد جمعیت تلف شدند

3. Rosita complained to the principal about the severity of the punishment which the Student Court gave to her.
رزیتا نزد مدیر از سختی مجازاتی که دادگاه دانشجویی برای او در نظر گرفته بود، اظهار نارضایتی می کرد

4. a winter of unprecedented severity
زمستانی با شدت بی‌سابقه

5. His severity scared the children away.
[ترجمه سبحان] خشونت او، بچه ها را ترساند و فراری داد.
|
[ترجمه ترگمان]شدت او بچه‌ها را می‌ترساند
[ترجمه گوگل]شدت او از کودکان دور بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The risk and severity of sunburn depend on the body's natural skin colour.
...

مترادف severity

دقت (اسم)
resolution , accuracy , precision , attention , punctuality , exactitude , severity , delicacy , nicety , certitude , definitude , double precision , finesse
شدت (اسم)
intensity , acrimony , severity , force , gravity , violence , hardness , fury , inclemency , extremity , intension , duress , stringency , vehemence , tensity
سختی (اسم)
resistance , hardship , privation , rigor , intensity , calamity , distress , severity , violence , tenacity , adversity , hardness , difficulty , trouble , discomfort , rigidity , inclemency , solidity , intension , obstruction , complication , problem , cumber , implacability , inexorability , inflexibility , rigorism
خشکی (اسم)
land , severity , aridity , drought , dryness , mainland , stinginess , drouth
خشونت (اسم)
harshness , rigor , severity , violence , asperity , cruelty , roughness , atrocity , truculence , indelicacy , rudeness , discourtesy , incivility , truculency
سخت گیری (اسم)
austerity , rigor , severity , astringency , crackdown , rigidity , stringency
عنف (اسم)
harshness , severity

معنی عبارات مرتبط با severity به فارسی

رمزشدت، رمزسختی

معنی severity در دیکشنری تخصصی

[صنعت] شدت
[نساجی] سختی - شدت - دقت - سخت گیری - خشونت
[ریاضیات] شدت بازرسی
[نساجی] سختی آب
[عمران و معماری] شدت برخورد - شدت تصادف - شدت تصادم

معنی کلمه severity به انگلیسی

severity
• seriousness; acuteness; difficulty, rigorousness; simplicity, plainness; harshness, strictness

severity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آیدا
شدت
حسن فاطمی منش
شدت (بیماری)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی severity
کلمه : severity
املای فارسی : سوریتی
اشتباه تایپی : سثرثقهفغ
عکس severity : در گوگل

آیا معنی severity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )