برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

severable


معنی: جدا شدنی، تفکیک پذیر
معانی دیگر: بریدنی، قطع کردنی یا شدنی، جداکردنی یا شدنی، سوا شدنی

واژه severable در جمله های نمونه

1. There was all along an in severable bond between Zhou Enlai, the War of Resistance against Japan and the fighting history of the East River Column.
[ترجمه ترگمان]همه اینها در امتداد مرز مشترک بین ژو Enlai، جنگ مقاومت در برابر ژاپن و سابقه جنگ ستون رود شرق وجود داشت
[ترجمه گوگل]در طول یک پیوند جداگانه بین ژو انلا، جنگ مقاومت در برابر ژاپن و تاریخ جنگ ستون شرقی رودخانه وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As communities define and delineate the severable development rights for their programme they should consider the maximum projected and acceptable amount of future development in their region.
[ترجمه ترگمان]همان طور که جوامع حقوق توسعه هزاره را برای برنامه خود تعیین و تشریح می‌کنند، باید حداکثر میزان پیش‌بینی‌شده و قابل قبولی توسعه آینده در منطقه خود را در نظر بگیرند
[ترجمه گوگل]به عنوان جوامع تعریف و مشخص توسعه حقوق قابل جدا شدن برای برنامه خود آنها باید حداکثر مقدار پیش بینی شده و قابل قبول توسعه آینده در منطقه خود را در نظر بگیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The terms of this agreement are severable. The invalidity of one clause does NOT invalidate the agreement.
[ترجمه ترگمان]شرایط این قرارداد severable است عدم اعتبار یک بند این قرارداد را تایید نمی‌کند
[ترجمه گوگل]شرایط این توافق قابل جدا شدن است ناتوانی ...

مترادف severable

جدا شدنی (صفت)
detachable , separable , dissoluble , precipitant , severable
تفکیک پذیر (صفت)
separable , severable

معنی severable در دیکشنری تخصصی

severable
[حقوق] قابل تفکیک، قابل تقسیم
[حقوق] قرارداد قابل تفکیک (به چند تعهد مجزا و مستقل)
[حقوق] قانونی که علیرغم ملغی شدن بعضی از مقررات یا مواد آن، بقیه مقررات یا مواد آن به اعتبار خود باقی می ماند

معنی کلمه severable به انگلیسی

severable
• can be severed, can be separated, can be parted, can be cut apart

severable را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی severable

کلمه : severable
املای فارسی : سوربل
اشتباه تایپی : سثرثقشذمث
عکس severable : در گوگل

آیا معنی severable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )