برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1441 100 1

set

/ˈset/ /set/

معنی: مجموعه، دستگاه، دست، دسته، یک دست، دوره، جهت، روشن، واقع شده، دقیق، لجوج، نشاندن، کار گذاشتن، نصب کردن، قرار دادن، مستقر شدن، غروب کردن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، سفت شدن، اغاز کردن، قرار گرفته، جاانداختن
معانی دیگر: هشتن، زدن، (آتش) گیراندن، (معمولا با: down) نوشتن، نگاشتن، یادداشت کردن، واداشتن، تنظیم کردن، میزان کردن، (استخوان) جا انداختن، بستن، استخوان بندی کردن، محکم کردن یا شدن، سفت کردن یا شدن، ماسیدن، آراستن، - کردن، - درآوردن، - شدن، معین کردن، تعیین کردن، معلوم کردن، برقرار کردن، بجا گذاشتن، (رکورد و غیره را) شکستن، کاشتن، متوجه کردن، گرداندن، راندن، گماشتن، مستقر کردن، مسافرت کردن، (به سفر یا حرکت و غیره) پرداختن، رفتن، طرح ریزی شده، ماسیده، ثابت، بی حرکت، مصمم، آماده، ابزارگان، (دندان یا ظرف چینی و غیره) دست، سرویس، (رادیو و بی سیم و غیره) دستگاه، (ریاضی) مجموعه، افزانه، مهر زدن، صحه گذاردن، امضا کردن، (پرنده) روی تخم نشستن، (محلی) رجوع شود به: sit، گروه، جرگه، زمره، سو، گرایش، تمایل، حالت، وضع، شکل، قلمه، نهال، (تنیس و غیره) ست، تند شدن، باردادن، منظم، (مصر باستان) ست (مظهر بدی)، یکدست ظروف وغیره، سمت، سوار کردن

واژه set در جمله های نمونه

1. set down all the items in one column
همه‌ی اقلام را در یک ستون بنویس

2. set function
تابع مجموعه‌ای،تابع افزانه‌ای

3. set theory
دیدمان افزانه‌ها،نظریه‌ی مجموعه‌ها

4. set (or put or lay) store by
ارزش قایل بودن برای (چیزی)،اهمیت دادن

5. set (or put) one's house in order
سامان بخشیدن،سر و سامان دادن

6. set (or turn) loose
آزاد کردن (از اسارت یا تله یا گرفتاری و غیره)،رهایی بخشیدن

7. set a pattern for
الگو کردن برای،سرمشق شدن برای

8. set a trend
(گرایش یا مد جدیدی را) باب کردن،رواج دادن

9. set about
آغاز کردن،شروع کردن،پرداختن (به کاری)

10. set against
1- موازنه کردن،ترازبندی کردن 2- مقایسه کردن 3- دشمنی کردن (با کسی)

11. set an example
سرمشق (دیگران) شدن

12. set apart
1- جدا کردن،سوا کردن 2- (برای کاری) نگهداشتن،کنار گذاشتن

13. set aside
1- رجوع شود به: 2 set apart- رد کردن،مردود شمردن،کنار زدن 3- فسخ کردن،باطل کردن

14 ...

مترادف set

مجموعه (اسم)
complex , collection , scrapbook , almanac , set , anthology , chrestomathy , treasury , music book , reading book , set of series
دستگاه (اسم)
apparatus , set , appurtenance , device , machine , system , machinery , plant , mechanism
دست (اسم)
hand , paw , set , arm , handshake , team , manus , fin
دسته (اسم)
detachment , school , section , regimen , hand , party , order , stack , handle , shaft , sect , kind , clump , clique , set , troop , stem , fagot , lever , team , pack , sheaf , army , host , corps , group , company , category , class , gang , assortment , grouping , estate , junta , ear , helm , cluster , ensign , batch , deck , knob , handhold , handgrip , bevy , tuft , fascicle , genre , genus , brigade , wisp , parcel , clan , gens , confraternity , drove , congregation , covey , stud , haft , hilt , skein , helve , horde , nib , shook , rabble , skulk , squad , trusser
یک دست (اسم)
level , set
دوره (اسم)
space , course , age , era , period , term , cycle , set , periodicity , periphery , stretch , spell , circuit , stadium , epoch , felly
جهت (اسم)
sense , direction , cause , point , orientation , course , aim , trepan , sake , set , bearing
روشن (صفت)
alight , light , bright , on , alive , clean , definite , explicit , express , unequivocal , shrill , vivid , set , transparent , intelligible , sunny , limpid , lucid , clean-cut , distinct , pellucid , clear-cut , cloudless , serene , diaphanous , eidetic , elucidated , fogless , luculent , legible , lightsome , nitid , perspicuous , transpicuous
واقع شده (صفت)
set
دقیق (صفت)
careful , accurate , precise , exact , detailed , stringent , astringent , tender , advertent , watchful , exquisite , wistful , sound , set , punctual , astute , scholastic , subtle , tenuous , particular , literal , punctilious , scrutinizing
لجوج (صفت)
persistent , opinionated , dogged , obstinate , set , stubborn , stuffy , intractable , obstreperous , pertinacious , mulish , obdurate , dour , irrefragable , waspish
نشاندن (فعل)
seat , embed , infix , set , imprint , imbed , immigrate , push , enchase , inlay , set down , stud
کار گذاشتن (فعل)
fix , set , enchase , install , instal
نصب کردن (فعل)
fix , stick , set , mount , erect , pitch , install , instal , set up , fay , uprear
قرار دادن (فعل)
lodge , place , put , fix , pose , park , row , set , mount , pack , locate , include , posture , posit , superpose
مستقر شدن (فعل)
settle , fix , set
غروب کردن (فعل)
set , go down
گذاردن (فعل)
pose , import , set , put on , instate , invest , imprint , repose , lay , thole
نهادن (فعل)
set , invest
مرتب کردن (فعل)
order , range , regulate , arrange , set , serialize , dispose , marshal , collocate , put in order , regularize , classify , tidy , draw up , redd , line up , straighten
چیدن (فعل)
cut , trim , lop , arrange , set , pick up , pluck , pick , mow , pull , pare , clip , crop , flunk , pick over , snip , skive , tear away
سفت شدن (فعل)
set , be thickened , tighten , become stiff , harden , become rigid , toughen , become fast , become firm , become hard , become tough , become thick , become tight , congeal , coagulate
اغاز کردن (فعل)
initial , set , tee off , begin , commence , inchoate , inaugurate , incept , initiate , sparkplug
قرار گرفته (فعل)
set
جاانداختن (فعل)
set

معنی عبارات مرتبط با set به فارسی

الگو کردن برای، سرمشق شدن برای
(گرایش یا مد جدیدی را) باب کردن، رواج دادن
آغاز کردن، شروع کردن، پرداختن (به کاری)
1- موازنه کردن، ترازبندی کردن 2- مقایسه کردن 3- دشمنی کردن (با کسی)
سرمشق (دیگران) شدن
1- جدا کردن، سوا کردن 2- (برای کاری) نگهداشتن، کنار گذاشتن
1- رجوع شود به: 2 set apart- رد کردن، مردود شمردن، کنار زدن 3- فسخ کردن، باطل کردن
ناچیز شمردن، تحقیر کردن، به مبارزه طلبیدن
1- (ساعت را) عقب کشیدن 2- پیشرفت را متوقف کردن، عقب انداختن، مانع، شکست، تنزل، معکوس، پس زدن، عقب کشیدن
نجاری اسکنه ته پهن
1- قراردادن، کار گذاشتن 2- زمین گذاشتن 3- (هواپیما) نشاندن، فرود آوردن 4- نوشتن، ضبط کردن 5- وابسته دانستن (به چیزی)، نسبت دادن 6- (مقررات و غیره) برقرار کردن، یادداشت کردن، نوشتن، بزمین گذاشتن، پیاده کردن، نشاندن
آتش زدن، دچار حریق کردن، سوزاندن
...

معنی set در دیکشنری تخصصی

set
[شیمی] مجموعه ، گروه ، دسته
[سینما] آرایش صحنه - دکور - دکور صحنه - صحنه - ست / مجموعه دستگاه / نصب دکور
[عمران و معماری] مجموعه - دستگاه - گیرش
[کامپیوتر] مجموعه ، مقدار دادن ، تنظیم کردن- 1- نوعی داده در زبان پاسکال که دارای دسته مقادیری از یک نوع مشخصی است. مثلاً یک مجموعه را می توان با جمله ی زیر تعریف کرد: VAR smallnums: SET OF INTEGER. سپس می توان مجموعه ای از مقادیر را با جمله ی زیر به آن تخصیص داد: [Smallnums : =[1,2,3,4 حالا می توانید جمله ای مانند جمله ی زیر به کار ببرید : IF ×IN smallnums THEN ... تا آزمایش کنید که آیا یک عدد صحیح مشخص درون این مجموعه هست یا خیر. عبارت In smallnum × در صورتی درست است که X مقدار 1،2،3 یا 4 داشته باشد ، در غیر این صورت عبارت مذکور غلط است . پاسکال عملیات استاندارد بر روی مجموعه را نیز فراهم می کند ، مانند اتحاد ( با علامت +) ، اشتراک ( با علامت *) و یا تفاوت ( با علامت - ) . 2- ورودی یک فلیپ فلاپ که آن را به حالت 1 می برد ، بر خلاف ورودی reset. نگاه کنید به flip-flop. 3- فرمانی در MS-DOS (PC-DOS) ، OS/2 و UNIX که اطلاعات را در ناحیه ی محیطی سیستم عامل ذخیره می کند. نگاه کنید به environment . در سایر سیستمهای عامل ( مانند VM/CMS و VAX/VMS ) ، فرمان SET به کاربر امکان می دهد تا بسیاری از جنبه های سیستم عامل را متناسب با نیاز خود تغییر دهد. - دستگاه ؛نشاندن ؛ مجموعه
[برق و الکترونیک] نشاندن (( یک )) کردن ، فعال کردن - مجموعه دستگاه ؛ست کردن 1. گیرنده رادیویی یا تلویزیونی .2. ترکیبی از واحدها ،زیر مجموعه ها و قطعات متصل شده یا در ارتباط با یکدیگر برای انجام وظیفه عملیاتی معین ،مانند سیستم رادار . 3. قرار دادن قطعه حافظه ای مانند فلیپ-فلاپ در حالت از پیش تعریف شده،مانند قرار دادن آن در وضعیت 0 یا 1.
[مهندسی گاز] قراردادن ، مستقرکردن
[نساجی] ثابت کردن - ثابت شدن - تثبیت - حالت پایدار و ثابت - دست - یکدست - تراکم چله - دستگاه - مجموعه - دسته- تیز کردن - به کارانداختن - دوره - وهله - مرحله - وضع کارگذاشتن
[ریاضیات] مجموعه، دسته، قرار دادن، تعیین گردیدن، تیز کردن، دستگاه، میزان کردن
[معدن] گلوگاه (خردایش)
[پلیمر] تثبیت، تنظیم، دستگاه، ست یا ثابت ش ...

معنی کلمه set به انگلیسی

set
• (in e-commerce) trademark for a standard protocol for security of financial transactions carried out by internet credit card
• system; group of items, collection; posture, carriage; series, sequence; receiver, electronic device for receiving radio or television broadcasts; filming location; setting for a drama film or television program; direction; process of hardening
• put, place; determine; fix in place; assign, post, appoint a person for a role; cause to be in a particular condition; arrange, prepare; adjust, align, calibrate to a specific position or setting; insert, inlay
• fixed, unchanging; arranged, prepared; resolute, firmly resolved; determined in advance
• a set of things is a number of them that are considered as a group.
• if you set something somewhere, you put it there, especially in a careful or deliberate way.
• if something is set in a particular place or position, it is in that place or position.
• if something is set into a surface, it is fixed there and does not stick out.
• you can use set to say that a person or thing causes something to happen.
• when the sun sets, it goes below the horizon.
• 1. to set a trap means to make it ready for use. 2. if you set the table, you put the plates and cutlery on it ready for a meal.
• 1. if you set a clock or control, you adjust it to a particular point or level. 2. if you set a time, price, or level, you decide what it will be.
• you use set to describe something which is fixed and does not change.
• if you set a precedent, standard, or example, you establish it for other people to copy or try to achieve.
• if someone sets you some work or sets a target, they say that you must do the work or reach the target.
• if you are set to do something, you are ready or likely to do it.
• if you are set on doing something, you are determined to do it.
• when glue, jelly, or cement sets, it becomes firm.
• if s ...

set را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پارمیدا
کلمه Set در زبان انگلیسی 464 معنی دارد.این کلمه رکورد دار معنی درتمام زبان های جهان است و اغلب تمام گردشگران را به دردسر میندازد😐
آسا
be set in your ways
برای انجام کارهای هر روزه و اینکه قصد تغییر عادتهایت را نداشته باشی.
As people get older, they often become set in their ways
Sunflower
پهن کردن، گستردن (تله / دام)
Set a trap
Sunflower
Set trap
دام/تله گذاشتن،
به دام (خود) انداختن،
به تله انداختن،
a.r
to arrange (type) into words and sentences preparatory to printing
compose
to arrange (a text) in type for printing
الهام
قرار دادن
Azin
مرتب کردن
Arina
به تفکر واداشتن،به کار انداختن
Set aside:پس انداز کردن،کنار گذاشتن
Set out:اقدام به...کردن،تصمیم به...گرفتن
Setting:محیط،زمینه
سجاد خدری
قرار دادن
amin
در کتاب pre intermediate 1 این کلمه در واژه نامه ی درس آخر وجود دارد که به معنی همان ستی که خودمان می گوییم است یا همان مجموعه مثل ست کامل اثاث منزل یا ست کامل گوشی خسته نباشید دانش آموزان pre intermediate 1
mostafa.Ad
قرار گرفتن
ebi
یکدست ، یکنواخت ، یکرنگ
boshrabaran
تبیین
HJZ
در نظر من توضيح فردي كه در مورد اين كلمه در كتاب pre intermediate 1 شرح داده بودند نادرست است چرا كه توضيح انگليسي اين كلمه در كتاب به اين گونه آمده است:
a piece of equipment for receiving television or radios signals
پس اين كلمه تقريبا به معناي انتن است كه ميتوانيم با آن امواج راديويي و تلويزيون را دريافت كنيم
M
هماهنگ
Mahdan
تنظیم کردن.چیدن
Ali
کلمه Set در زبان انگلیسی 464 معنی دارد.این کلمه رکورد دار معنی درتمام زبان های جهان است و اغلب تمام گردشگران را به دردسر میندازد
ه
چیدن میز. Set the table
English
آنتن تلویزیون و رادیو ( در Pre intermediate 1 )
****
قرار دادن
مطهره
در ریاضی اگر در وسطِ جمله بیاید و بعد از این کلمه یک حرف قرار گیرد مانند: set S
که به معنای مجموعه‌ی S است ولی اگر در ابتدای جمله بیاید، به این معناست: فرض کنید یا در نظر بگیرید.
موفق باشید.
Hossein
چیدن:
We can set a day and a time to meet
میتونیم یه روز و یه زمانی رو برای دیدن بچینیم.
محدثه فرومدی
مقرر کردن، ثبت کردن، به ثبت رساندن
Alireza7
به معنای در نظر گرفتن(یک وظیفه،کار،یا مشکل،... برای انجام یا حل کردن) هستش
آراز فرشباف
a piece of equipment for receiving television or radio signals: She bought a radio set.
(Pre Intermediate 1)
Mohamad daichi
set trap کار گذاشتن تله
set table چیدن میز
sunsetغروب خورشید
set free آزاد کردن
تنظیم کردن
set a time مشخص کردن زمان معینی برا کاری
set the price تنظیم قیمت
set the alarmتنظیم زنگ هشدار

توی جمله میشه تا حدودی معنی حدس زد پس نگران نباشید

شهرزاد شهابی
چیدن/ مرتب کردن/ قراردادن
tinabailari
I should set the table before our guests come
من باید قبل از آمدن مهمان‌ها میز را بچینم 🎩🎩🎩
میلاد علی پور
بازسازی کردن
حدیث
چیدن
مهدیه حمزه ئی
در 464 معنی، افول کردن را هم قرار بدهیم که بسته به متن، به جای غروب کردن کاربرد دارد.
هدیه
تعیین کردن
mahjoob
برنامه ریزی کردن
Ungratefulpieceofshit
بسته به جمله معنی در نظر گرفتن یا فرض کردن هم میده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی set
کلمه : set
املای فارسی : ‌ست
اشتباه تایپی : سثف
عکس set : در گوگل

آیا معنی set مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )