برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

servant

/ˈsɜːrvənt/ /ˈsɜːvənt/

معنی: فراش، خدمتکار، پیشخدمت، بنده، مستخدم، نوکر، خادم، پایکار، چاکری
معانی دیگر: زاور، بستک، چاکر، مستخدم یا کارمند دولت (public servant هم می گویند)

واژه servant در جمله های نمونه

1. a servant must not enter the bedroom unbidden
نوکر نباید بدون اینکه او را صدا زده باشند وارد اتاق خواب شود.

2. the servant blundered and delivered the money at the wrong address
مستخدم اشتباه لپی کرد و پول‌ها را به آدرس عوضی تحویل داد.

3. the servant gave his master's message
نوکر پیام اربابش را رساند.

4. the servant is off today
امروز روز کار آن مستخدم نیست.

5. the servant turned out to be a thief
نوکر دزد از آب درآمد.

6. a grumbling servant
نوکر غرغرو

7. an indented servant
نوکر ملزم به خدمت (طبق قرارداد)

8. an indentured servant
نوکر ملزم به خدمت

9. the maid servant loitered so much along the way that she got home two hours late
کلفت آنقدر آهسته راه می‌رفت و سر راه مکث می‌کرد که دو ساعت دیر به‌منزل رسید.

10. he is a mere servant
او یک نوکر بیش نیست.

11. she advertised for a servant
او برای مستخدم (در روزنامه) آگهی کرد.

12. i have got a tame servant who keeps my house in order
نوکر سربراهی ...

مترادف servant

فراش (اسم)
apparitor , bed , footman , mattress , servant , lackey , wife , sergeant-at-arms , guard of the ka'beh in mecca , lacquey
خدمتکار (اسم)
maid , maidservant , batman , servant , varlet , server , chambermaid , handmaid , fag , factotum , servitor
پیشخدمت (اسم)
servant , bellboy , waiter , office boy , pursuivant , caddie , caddy
بنده (اسم)
servant , slave , bondservant , vassal , thrall , helot , villein
مستخدم (اسم)
servant , retainer , concierge , employee , livery servant , serviceman , servitor
نوکر (اسم)
help , man , swain , footman , servant , lackey , valet , server , menial , flunkey , henchman , famulus , handyman , flunky , footboy , manservant , lacquey , servitor , slavey , yes-man
خادم (اسم)
servant , gillie , sexton , slave , ministrant
پایکار (اسم)
servant
چاکری (اسم)
servant

معنی عبارات مرتبط با servant به فارسی

خدمتکار، کلفت، خادمه
غلام، بنده، برده بدون مزد واجرت، زر خرید
کارمند دولت، مستخدم کشوری (در مقابل لشکری)، مستخدم دولتی
نوکر
پیشخدمت یاابداریااشپز
نوکری که جامه ویژه نوکر بابی می پوشد
مهتروباغبان ومانندانها
خدمتگزار مردم (انتخابی یا انتصابی)، مستخدم دولت، کارمند دولت، خادم ملت
چاکر شما، بنده شما
بنده فرمانبردارشما

معنی کلمه servant به انگلیسی

servant
• one who is paid to perform duties for another (especially household chores); person who works for the government
• a servant is someone who is employed to work in another person's house, for example as a cleaner or a gardener.
servant girl
• housemaid, female attendant
bond servant
• slave, one bound to service without pay
civil servant
• government employee
• a civil servant is a person who works in the civil service.
engage a servant
• hire a helper, employ a maid, engage a worker
house servant
• a house servant is a person who works in someone else's house and does their cooking and cleaning; an old-fashioned expression.
man servant
• slave, male attendant, male house servant
personal servant
• escort, helper of an individual
public servant
• state worker, public worker
submissive servant
• slave who gives everything for his master, servant who would do anything for his master
your humble servant
• your loyal worker
your obedient servant
• your loyal worker

servant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن
خدمتکار
محمد
he is no mere servant
او خدمتکاری بیش نیست
f
What do you think of the lady woman with those thoughts with my love
� Console this customer
تو زن خدمتکار رو چه به اون افکارها با عشقم
به این مشتری قانع باش
مهر زينب
You were just a servant
� You had no right intellect, not a heart to keep you in love
تو فقط يه خدمت كار بودي
نه عقل درست حسابي داشتي نه دل براي عشق نگه داشتن
abolfaz
کارمند دولت
f.s
نوکر،خدمتکار
Jackal
شهروند
مردم کشور
محمدرضا ایوبی صانع
نوکر
I am not your servant
نوکرتون که نیستم
https://worldfolklore.net/index.php/2020/10/18/the-three-little-men-in-the-woods/
Yekta
خدمتکار مرد
sima
خدمتکار، می تواند برای مرد و زن، هر دو به کار رود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی servant

کلمه : servant
املای فارسی : ثروت
اشتباه تایپی : سثقرشدف
عکس servant : در گوگل

آیا معنی servant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )