برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1471 100 1

sense

/ˈsens/ /sens/

معنی: معنی، جهت، احساس، مفهوم، مفاد، مضمون، هوش، حس، شعور، حس تشخیص، حواس پنجگانه، حس کردن، فهمیدن، پی بردن، احساس کردن، دیدن، دریافتن
معانی دیگر: سوهش، سترسا، پولاب، (جمع) شعور (مشاعر)، ویر، ادراک، حواس، فهم، عقل، خرد، درایت، منطق، حسی، سوهشی، از راه حس، چم، منظور، لب، مدلول، سوهش کردن، درک کردن، (ریاضی) سو

واژه sense در جمله های نمونه

1. sense experience
تجربه‌ی حسی

2. a sense of achievement
احساس موفقیت

3. a sense of belonging to this land
احساس وابستگی به این آب و خاک

4. a sense of despair
احساس نومیدی

5. a sense of duty
حس وظیفه‌شناسی

6. a sense of justice
حس عدالت

7. a sense of pain
احساس درد

8. a sense of time and place
احساس زمان و مکان

9. the sense of hearing
حس شنوایی

10. the sense of smell
حس بویایی

11. the sense of taste
حس چشایی

12. the sense of the decision was presented in a summary
لب آن مصوبه را به صورت خلاصه ارائه دادند.

13. the sense of touch
حس لامسه،حس بساوش

14. to sense danger
احساس خطر کردن

15. make sense
قابل درک بودن،معنی داشتن،معقول بودن

...

مترادف sense

معنی (اسم)
abstract , meaning , sense , significance , implication , signification , point , reality , spirit , intent , innuendo , essence , idea , ideal , moral , peculiar charm
جهت (اسم)
sense , direction , cause , point , orientation , course , aim , trepan , sake , set , bearing
احساس (اسم)
sense , impression , sentiment , apperception , perception , feeling , sensation , gusto , percipience , sensing
مفهوم (اسم)
hang , substance , meaning , sense , significance , implication , signification , effect , intention , purport , notion , concept , contents , tenor , raison d'etre
مفاد (اسم)
substance , meaning , sense , significance , signification , content , intent , purport , context , contents , tenor , text , contexture , raison d'etre
مضمون (اسم)
sense , contents
هوش (اسم)
sense , understanding , intelligence , sagacity , brain , esprit , witting , ingenuity , headpiece , intellect , wit , mother wit
حس (اسم)
energy , sense , feeling , sensation , presentiment
شعور (اسم)
sense , reason , limen , mother wit
حس تشخیص (اسم)
sense , percipience
حواس پنجگانه (اسم)
sense
حس کردن (فعل)
sense , perceive , feel
فهمیدن (فعل)
comprehend , sense , get , realize , savor , understand , perceive , see , fathom , grasp , figure out , discern , catch , rumble , follow , savvy , conceive , penetrate , plug in
پی بردن (فعل)
sense , discover , realize , find out
احساس کردن (فعل)
sense , appreciate , feel , sensate
دیدن (فعل)
sense , vision , sight , eye , view , notice , look , witness , perceive , observe , see , behold , distinguish , descry , twig , catch sight , contemplate
دریافتن (فعل)
comprehend , sense , discover , realize , apperceive , understand , perceive , find out , apprehend , deduce

معنی عبارات مرتبط با sense به فارسی

تقویت کننده حسی
(به ویژه سلسله اعصاب) داده ی سوهشی، واکنش سوهشی، شیی محسوس، امر محسوس وقابل تحلیل
خط احساس
حس وظیفه شناسی
اندام سوهشی، اعضای حسی، عضو حس، عامل احساس
وایابش سوهش، ادراک حسی، بازیافت سوهش
گزینه ء احساس
سیم پیچ احساس
سیم احساس
عقل سلیم، شعور، خرد، عقل و درایت، قضاوت صحیح، حس عام
معنی مجازی
شعور، عقل سلیم
معنی دستوری
(امریکا - عامیانه) رجوع شود به: common sense، شعور ذاتی وطبیعی
تا اندازه ی، به عبارتی، از یک نظر، تا اندازه ای، تاحدی، از یک جهت
...

معنی sense در دیکشنری تخصصی

sense
[کامپیوتر] دریافتن ؛ حس کردن
[برق و الکترونیک] حس کردن
[فوتبال] حس ها-حواس
[ریاضیات] جهت، سو، مفهوم، معنی
[برق و الکترونیک] تقویت کننده حس کننده تقویت کننده ای که سیگنالهای ورودی تفاضلی دو قطبی را از حافظه نیمرسانا آشکار می کند به عنوان واسطی بین حافظه و قسمتهای منطقی کامپیوتر عمل می کند.
[برق و الکترونیک] آنتن دریافت ؛ آنتن حس کننده آنتن کمکی که به آنتن گیرنده جهت دار وصل می شود تا ابهام 180 درجه را در آشکارسازی جهت دارد از بین ببرد.
[برق و الکترونیک] نشانگر حس کننده ابزار پروازی که تعین می کند، هواپیما در حال پرواز به سوی VHF همه جهتی است یا از آن دور می شود.
[برق و الکترونیک] خز حس خط خروجی که منبع تغذیه را در حلقه پسخورد حس کننده از راه دور ، به بار آن متصل می کند تا ولتاژ دور ( در بار) را به حلقه پسخورد کنترلی منبع تغذیه برگرداند.
[ریاضیات] جهت یک خط
[ریاضیات] جهت زاویه
[ریاضیات] جهت نابرابری، جهت نامساوی
[ریاضیات] جهت تغییرات تابع
[کامپیوتر] مکانسم ورودی که نقاط حساس روی یک صفحه نمایش را فعال کر ...

معنی کلمه sense به انگلیسی

sense
• any of the five faculties of perception (sight, hearing, touch, smell, taste); feeling, perception, sensation; recognition, awareness; impression; intelligence; something that is reasonable; significance, meaning; purpose, point; merit, value
• feel, perceive through the senses; apprehend, understand
• your senses are the physical abilities of sight, smell, hearing, touch, and taste.
• if you sense something, you become aware of it, although it is not very obvious.
• if you have a sense that something is happening or that something is true, you believe as a result of your experiences that it is happening or is true.
• if you have a sense of something such as duty or justice, you can recognize it and you believe that it is important.
• you can use sense to say that you have a particular feeling such as freedom, guilt, excitement, and so on.
• someone who has a sense of something, for example timing or style, has a natural ability for timing or style.
• sense is the ability to make good judgements and to behave sensibly.
• a sense of a word or expression is one of its possible meanings.
• if something makes sense or you can make sense of it, you can understand it.
• if a course of action makes sense, it seems sensible.
• if you say that someone talks sense, you mean that what they say is sensible.
• if someone has come to their senses or has been brought to their senses, they have stopped being foolish and are being sensible again.
• if you say that something is true in a sense, you mean that it is partly true. you say in no sense in order to emphasize that something is not true at all.
sense for business
• feeling for business, understanding of money
sense of a word
• meaning of a word
sense of control
• feeling of control, sense of au ...

sense را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ahoora39
فهمیدن اندازه و اهمیت چیزی
احسان سنگین آبادی
مهندسی عمران : جهت (منظور جهت لنگر )
امیرحسین جعفرزاده
احساس کردن

Fell
mahdie amini
دریافت وقبول حس
MMN
فهمیدن ارزش یک چیز
AHOORA79
حسکردن،احساس کردن
Murphy
the meaning of the word or phrase
یزدان
معنی، معنا
مثال:
in the sense that
به این معنا که ...
بابک نبوی
a sense of honor
حس افتخار
بابک نبوی
a sense of honour
حس افتخار
لیلی موسوی
منظور،هدف
بیتا
Eating insects makes nutritional sense
خوردن حشرات ارزش تغذیه ای دارد.
Diana
حواس،حواس پنجگانه
امین جهانگرد
1-حس( یکی از حس های پنجگانه)
the five senses حواس پنجگانه
sixth sense حس ششم
2-حس،احساس
sense of achievement حس موفقیت
sense of panic
3-حس،حس تشخیص
sense of humour,sense of direction
4- عقل،شعور،منطق
you should have had the sense to do sth
باید عقلت میرسید،باید شعورت میرسید
there is no sense in(doing)sth
منطقی نیست،عقلانی نیست
see sense سر عقل امدن
make sense
1-معنی داشتن2-قابل فهم بودن3-منطقی بودن4-با عقل جور درامدن
make sense of sth
سر از چیزی دراوردن
tinabailari
sight , hearing , smell , taste and touch are the five senses
اسامی حواس پنجگانه 🔸
مریم خوئینی
تعبیر _معنی
محمد فرزین
Not in that sense
معنی : نه از آن نظر
قربانی
Did you have any sense to her?
آیا هیچ احساسی به اون داشتید؟
hamid
in what sense از چه جهت
تورج
برداشت - تلقی
شهرزاد شهابی
حس کردن
لنا
درك كردن از طريق حس
Hanane
قوه ی ادراک، فهمیدن ارزش چیزی
😎😎امیررضا
حواس پنجگانه
🥀
you're not making any sense?
اصلا معلومه چی میگی؟
English User
بو بردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sense
کلمه : sense
املای فارسی : سنس
اشتباه تایپی : سثدسث
عکس sense : در گوگل

آیا معنی sense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران