برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1359 100 1

send out

/ˈsendˈaʊt/ /sendaʊt/

معنی: خارج کردن، فرستا دن، اعزام کردن، صادر کردن
معانی دیگر: 1- منتشر کردن، پراکندن، (به ویژه نامه های پستی را) توزیع کردن، پخش کردن 2- رجوع شود به: 3 send forth- گسیل داشتن، به ماموریت فرستادن، مامور کردن

واژه send out در جمله های نمونه

1. Let's send out for a pizza and watch The Late Show.
[ترجمه A.A] بیا یک پیتزا سفارش بدیم و نمایش آخری را تماشا کنیم
|
[ترجمه ترگمان]بیایید برای یک پیتزا برویم و برنامه آخر را تماشا کنیم
[ترجمه گوگل]بیایید یک پیتزا بفرستیم و تماشای نمایش بعد را تماشا کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. By an oversight, we did not send out the agenda for the meeting.
[ترجمه ترگمان]با نظارت، دستور جلسه را برای جلسه ارسال نکردیم
[ترجمه گوگل]با نظارت، دستور کار جلسه را برای ما ارسال نکردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The ferry did not even have time to send out an SOS.
[ترجمه ترگمان]کشتی حتی وقت آن را هم نداشت که درخواست کمک کند
[ترجمه گوگل]کشتی حتی زمان ارسال SOS را نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Send out the photoco ...

مترادف send out

خارج کردن (فعل)
discharge , dismiss , expel , bring out , send out , drive out , evict , emit
فرستا دن (فعل)
issue , send , dispatch , refer , forward , ship , transmit , send out , despatch , send in
اعزام کردن (فعل)
dispatch , detach , send out
صادر کردن (فعل)
issue , publish , export , send out

معنی کلمه send out به انگلیسی

send out
• distribute, send

send out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

masih
فرستادن
سعید
منتشر کردن، بیرون دادن
علی اسماعیل وندی
پخش کردن
انتشار دادن
ابوذر.ف
send out for s.th
از رستوران غذا سفارش دادن
کیان
ارسال کردن هم معنی میده�:
Information was sent out to interested students.
محمدرضا ریاحی
اعلام کردن
محمدرضا خسروی
از خود ساطع کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی send out
کلمه : send out
املای فارسی : سند آوت
اشتباه تایپی : سثدی خعف
عکس send out : در گوگل

آیا معنی send out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )