برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1399 100 1

see you later

/si jʊ ˈleɪtər/ /siː juː ˈleɪtə/

خداحافظ، تا بعدا، به امید دیدار مجدد

واژه see you later در جمله های نمونه

1. I'm going out for a bit - I'll see you later.
[ترجمه ترگمان]من یه کم بیرون میرم … بعدا می‌بینمت
[ترجمه گوگل]من کمی می روم - بعدا خواهم دید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'm cutting out . See you later.
[ترجمه ترگمان]حرفم را قطع می‌کنم بعدا می بینمت
[ترجمه گوگل]من برداشتم بعدا میبینمت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'll take off now, and see you later.
[ترجمه ترگمان]همین الان بلند می‌شوم، و بعدا می‌بینمت
[ترجمه گوگل]من الان خاموش می شوم و بعدا می بینم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm just going out for a bit. See you later.
[ترجمه ترگمان]من فقط یه کم میرم بیرون بعدا می بینمت
[ترجمه گوگل]من فقط کمی بیرون آمدم بعدا میبینمت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We have a fou ...

معنی کلمه see you later به انگلیسی

see you later
• i will see you again in the future, we will meet again

see you later را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابراهیم
بعدا میبینمت
Sadaf
میبینمت
هلیل
میبینمت
fatemeh832
شما را خواهم دید_به دیدنتان می آیم
Abolfazl
بعدا شمارا خواهم دید
ebi
[اصطلاح]

به امید دیدار
متی
بعدا میبینمت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی see you later
کلمه : see you later
املای فارسی : سعه یوو لیتر
اشتباه تایپی : سثث غخع مشفثق
عکس see you later : در گوگل

آیا معنی see you later مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )