برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

secrecy

/ˈsiːkrəsi/ /ˈsiːkrəsi/

معنی: خفا، راز، اختفا، پوشیدگی، محرمانه بودن، پنهان کاری، رازداری، سری بودن، نهانکاری، راز پوشی، خفیه
معانی دیگر: نهان بود، نهفتگی، پنهانی بودن، نهان داشت

بررسی کلمه secrecy

اسم ( noun )
حالات: secrecies
(1) تعریف: the state or condition of being secret.
متضاد: openness

(2) تعریف: the tendency or habit of keeping things secret.

- His secrecy worries me.
[ترجمه ترگمان] رازداری او مرا نگران می‌کند
[ترجمه گوگل] محرمانه او من را نگران می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه secrecy در جمله های نمونه

1. secrecy is one of the characteristics of espionage
نهانکاری یکی از ویژگی‌های جاسوسی است.

2. complete secrecy surrounded the meeting
جلسه در اختفای کامل برگزار شد.

3. strict secrecy
راز پوشی کامل

4. utmost secrecy
حداکثر اختفا

5. a wall of secrecy
پرده‌ای از اختفا

6. behind a shroud of secrecy
در پس پرده‌ی اختفا

7. he was pledged to secrecy
از او قول رازداری گرفته شد.

8. under the pall of secrecy
زیر سیه پرده‌ی اختفا

9. i assured homa of my secrecy
در مورد رازداری خود به هما اطمینان دادم.

10. this oath binds you to secrecy
این سوگند شما را مقید به رازداری می‌کند.

11. The inquiry was conducted under a blanket of secrecy .
[ترجمه ترگمان]این تحقیق تحت پوششی از رازداری انجام شد
[ترجمه گوگل]این تحقیق تحت پوشش پنهانی انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف secrecy

خفا (اسم)
mystery , secrecy
راز (اسم)
secret , mystery , paint , hedgehog , secrecy
اختفا (اسم)
secretion , secrecy , hide-out
پوشیدگی (اسم)
privacy , latency , secrecy
محرمانه بودن (اسم)
secrecy
پنهان کاری (اسم)
secrecy
رازداری (اسم)
secrecy
سری بودن (اسم)
secrecy
نهانکاری (اسم)
secrecy
راز پوشی (اسم)
secrecy
خفیه (اسم)
secrecy

معنی عبارات مرتبط با secrecy به فارسی

با این قول که راز پوشیده بماند، با قول کتمان مطلب

معنی کلمه secrecy به انگلیسی

secrecy
• state of being hidden; confidentiality; privacy; ability to keep a secret; isolation, seclusion; secretiveness, tendency to keep secrets, reticence
• secrecy is the fact or state of keeping something secret.
bank secrecy
• confidentiality concerning bank transactions
in secrecy
• clandestinely, surreptitiously, covertly, in private
medical secrecy
• practice of keeping patients' medical records confidential
professional secrecy
• not involving outsiders in what takes place in a professional workplace
veil of secrecy
• cover of secrecy, envelope of secrecy

secrecy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
محرمانگی
🐾 مهدی صباغ
Noun-uncountable :
مخفی کاری
پنهان کاری
سرپوش گذاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی secrecy

کلمه : secrecy
املای فارسی : سکرکی
اشتباه تایپی : سثزقثزغ
عکس secrecy : در گوگل

آیا معنی secrecy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )