برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1431 100 1

sea lane

/ˈsiːˈleɪn/ /siːleɪn/

راه دریایی، دریاراه، جاده دریایی، مسیر دریایی

بررسی کلمه sea lane

اسم ( noun )
• : تعریف: a sea route that is in frequent use by vessels.

واژه sea lane در جمله های نمونه

1. Freighters, tankers and a modern fishing fleet trafficked the old sea lanes.
[ترجمه ترگمان]Freighters، تانکرها و یک ناوگان ماهیگیری مدرن مسیرهای دریایی قدیمی را قاچاق کردند
[ترجمه گوگل]حمل و نقل، تانکرها و ناوگان ماهیگیری مدرن خطوط دریایی قدیمی را حمل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The disputed area also is part of an important sea lane for both commercial and military ships.
[ترجمه ترگمان]منطقه مورد مناقشه نیز بخشی از یک مسیر دریایی مهم برای کشتی‌های تجاری و تجاری است
[ترجمه گوگل]منطقه مورد مناقشه نیز بخشی از خط دریا مهم برای هر دو کشتی تجاری و نظامی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It was bold action, but it is was not enough to clear the sea lane.
[ترجمه ترگمان]اقدام جسورانه ای بود، اما برای صاف کردن راه دریا کافی نبود
[ترجمه گوگل]این عملی جسورانه بود، اما این به اندازه کافی برای پاک کردن خط دریا نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was a dark and stormy night. The officer on the bridge came to the captain and said, Captain, Captain, there is a light in our sea lane and they won't move.
...

معنی کلمه sea lane به انگلیسی

sea lane
• fixed and regularly used sea route for large vessels
• a sea lane is a particular route that is regularly used by ships when crossing a sea or ocean.

sea lane را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sea lane
کلمه : sea lane
املای فارسی : سعا لانه
اشتباه تایپی : سثش مشدث
عکس sea lane : در گوگل

آیا معنی sea lane مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )