برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1460 100 1

scientific notation

/ˌsaɪənˈtɪfɪknoʊˈteɪʃən/ /ˌsaɪənˈtɪfɪknəʊˈteɪʃən/

(ریاضی) نمادگذاری علمی

واژه scientific notation در جمله های نمونه

1. Additionally, they can be expressed in scientific notation.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، آن‌ها می‌توانند در نماد علمی بیان شوند
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، آنها را می توان در نشانه علمی بیان کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Math:angles, volume, factoring, decimals, percent, scientific notation, fractions, surface area, sales tax, graphing, word problems.
[ترجمه ترگمان]ریاضی: زاویه‌ها، حجم، factoring، اعشار، درصد، نماد علمی، کسر، مساحت سطح، مالیات بر فروش، graphing، مشکلات کلمه
[ترجمه گوگل]زوایای ریاضی، حجم، فاکتور، decimals، درصد، نشانه علمی، قطعه، سطح، مالیات بر فروش، نمودار، مشکلات کلمه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Allow scientific notation (e, E) in "number_float" filter.
[ترجمه ترگمان]مجاز بودن نماد علمی (e، E)در \"شماره _ float\"
[ترجمه گوگل]اجازه دهید علامت علمی (e، E) در فیلتر number_float
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is too large to be written in scientific notation and is much larger than a googol, googolplex, and is even larger than Moser's number, anoth ...

معنی scientific notation در دیکشنری تخصصی

scientific notation
[کامپیوتر] نشانگذاری علمی نگاه کنید به exponential notation .
[ریاضیات] نماد علمی

معنی کلمه scientific notation به انگلیسی

scientific notation
• (computers) representation of a number as a series of digits and the exponent to which it must be raised (in base 10)

scientific notation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی scientific notation
کلمه : scientific notation
املای فارسی : ساینتیفیک نوتاسیون
اشتباه تایپی : سزهثدفهبهز دخفشفهخد
عکس scientific notation : در گوگل

آیا معنی scientific notation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران