برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

satisfied

/ˈsætəsˌfaɪd/ /ˈsætɪsfaɪd/

معنی: راضی، سیرچشم، خرسند، خوشنود، سیر، خشنود
معانی دیگر: متقاعد، قانع

بررسی کلمه satisfied

صفت ( adjective )
(1) تعریف: content.
متضاد: discontented, dissatisfied
مشابه: content, contented

- He was satisfied with his life and saw no reason to make any changes.
[ترجمه مجید ابوترابی] ... و هیچ دلیلی نمی دید که بخواهد دنبال تغییر باشد
|
[ترجمه فریناز] اون از زندگیش راضی هست و هیچ مشکلی در زندیگش نمی بینه که زندگیشو عوض کنه
|
[ترجمه ترگمان] از زندگی خود راضی بود و دلیلی نمی‌دید که تغییر کند
[ترجمه گوگل] او از زندگی اش راضی بود و هیچ دلیلی برای تغییری نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Our aim is for customers to be satisfied.
[ترجمه ترگمان] هدف ما این است که مشتریان راضی باشند
[ترجمه گوگل] هدف ما این است که مشتریان راضی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه satisfied در جمله های نمونه

1. nothing satisfied this student and he was always complaining
هیچ چیز این شاگرد را راضی نمی‌کرد و همیشه شکایت داشت.

2. i am satisfied with your work
از کار شما راضی هستم.

3. she is satisfied with her position in life
از وضع زندگی خودش راضی است.

4. i am perfectly satisfied with your work
من از کار شما کاملا خشنودم.

5. keep the customers satisfied
مشتریان را راضی نگه‌دار!

6. our prompt reply satisfied him
پاسخ بدون معطلی ما او را خرسند کرد.

7. she has completely satisfied our graduation requirements
او تمام اقدامات برای فارغ‌التحصیل شدن ما را انجام داده است.

8. the whole nation seems satisfied
قاطبه‌ی ملت راضی به نظر می‌رسد.

9. at the end everyone will be satisfied
سرانجام همه راضی خواهند بود.

10. he has no expectation of being satisfied for the work he does at the orphanage
او انتظار ندارد که در برابر کاری که در یتیم‌خانه می‌کند پاداش دریافت کند.

11. Are you satisfied with your new car?
[ترجمه ترگمان]از ماشین جدیدت راضی شدی؟
[ترج ...

مترادف satisfied

راضی (صفت)
acquiescent , satisfied , happy , content , willing
سیرچشم (صفت)
satisfied , contended , sated , satiated
خرسند (صفت)
satisfied , happy , content , glad
خوشنود (صفت)
satisfied , content , merry , gay , glad
سیر (صفت)
satiate , full , deep , satisfied , tired , somber , sombre , sombrous , having eaten enough , having had enough
خشنود (صفت)
satisfied , merry , gay , glad

معنی عبارات مرتبط با satisfied به فارسی

از خود راضی، سرافراز از خود (معمولا به خطا)

معنی کلمه satisfied به انگلیسی

satisfied
• pleased, contented; satiated, gratified
• if you are satisfied with something, you are pleased because you have got what you wanted.
• if you are satisfied that something is true or has been done properly, you are convinced about this after checking it.
satisfied him
• appeased him, pleased him
satisfied his curiosity
• fulfilled his curiosity, caused him to understand and to stop being curious about the subject, provided him with the needed information
satisfied with
• pleased with, convinced that, contented
everyone is satisfied
• all are content, everybody is gratified or happy
honor is satisfied
• apology accepted
self satisfied
• if someone is self-satisfied, they are so pleased about their achievements or their situation that they do not feel there is any need to do anything more.

satisfied را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهره
صدق می کند. برقرار است
Shayan
خوشحال
بهاره
صدق می کند
Mahdiyeh
راضی شدن_راضی بودن
مریم ضیایی(GO_Ziya)
سیر، اشباع (درشیمی)
اکبر قلی پور
ارضا کرده
دکتر آرش وجود
are you satisfied with your job?
راضی (خرسند یا خشنود) هستید از شغل تون؟
سحر هلو يي
خوشنود
You didn't make a mistake
You just have to be satisfied
Because you had to reach the others
😂� What a lucky pile
تو اشتباه نكردي
فقط بايد راضي و قانع باشي
چون نوبت به بقيه هم بايد ميرسيد
عجب هلوي تپل خوش شانسي بودي
Setare
برآورده شدن
Yasmin
راضی بودن
علی حیدر
Claim satisfied = مطالبه برآورده شده
حمید اعتضادی
رضایت داشتن
Mahsa
(حقوق) محقق شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی satisfied

کلمه : satisfied
املای فارسی : ستیسفید
اشتباه تایپی : سشفهسبهثی
عکس satisfied : در گوگل

آیا معنی satisfied مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )