برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

salt mine


کان نمک

واژه salt mine در جمله های نمونه

1. Plans are also afoot to transform the disused salt mines of Saxony and Thuringia into depositories for toxic waste.
[ترجمه ترگمان]همچنین طرح‌هایی برای تبدیل معادن disused در ساکس و تورینگن به depositories برای زباله‌های سمی در دست هستند
[ترجمه گوگل]همچنین برنامه هایی برای تبدیل معادن نمکی از زاکسن و تورینگن به ذخایر زباله سمی می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Magnesium mine, salt mine, Bromine mine, Piezoelectric Crystal.
[ترجمه ترگمان]معدن نمک، معدن نمک، معدن نمک
[ترجمه گوگل]معدن منیزیم، معادن نمک، معدن بروم، کریستال پیزوالکتریک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Changshan Salt Mine adopted tech nologies of free and inclined style windows opening for brine well repair. It is succeed to use side drilling with windows opening for brine well repair.
[ترجمه ترگمان]معدن نمک Changshan nologies nologies از پنجره‌های سبک آزاد و مایل به سبک باز شده برای تعمیر چاه آب‌نمک استفاده کرد این روش موفق است از حفاری جانبی با پنجره‌هایی که برای تعمیر چاه آب‌نمک باز می‌شوند، استفاده شود
[ترجمه گوگل]معدن نمک Changshan تکنولوژی های پنجره های آزاد و تمایل به بازسازی برای تعمیر و نگهداری سالن های برقی را تصویب کرد استفاده از حفاری جانبی با استفاده از پنجره های بازسازی برای تعمیر و نگهداری آب معدنی موفق است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه salt mine به انگلیسی

salt mine
• mine from where salt is excavated; job that involves hard work and confinement (slang)

salt mine را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی salt mine

کلمه : salt mine
املای فارسی : سالت مین
اشتباه تایپی : سشمف ئهدث
عکس salt mine : در گوگل

آیا معنی salt mine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )