برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1407 100 1

sadism

/ˈseɪˌdɪzəm/ /ˈseɪdɪzəm/

معنی: بی رحمی
معانی دیگر: (روان شناسی)، (لذت جنسی ناشی از آزار دادن یا تسلط بر شریک جنسی) آزارگری جنسی، سادیسم، نوعی انحراف جنسی که شخص در اثر ان از ازار دادن لذت میبرد

بررسی کلمه sadism

اسم ( noun )
مشتقات: sadistic (adj.), sadistically (adv.), sadist (n.)
(1) تعریف: a psychiatric disorder in which sexual pleasure is derived from inflicting pain or humiliation, or from watching suffering.

(2) تعریف: extreme or depraved cruelty.

واژه sadism در جمله های نمونه

1. Psychoanalysts tend to regard both sadism and masochism as arising from childhood deprivation.
[ترجمه ترگمان]psychoanalysts تمایل دارند هر دو sadism و masochism را به عنوان ناشی از محرومیت از دوران کودکی در نظر بگیرند
[ترجمه گوگل]روانکاویان تمایل دارند که هر دو سدیسم و ​​مازوخیسم را به عنوان ناشی از محرومیت از دوران کودکی ببینند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There's a streak of sadism in his nature.
[ترجمه ترگمان] یه رگه \"نیکی\" تو ذات - ش هست
[ترجمه گوگل]در طبیعت او یک سدیم وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She could not suffer his husband's sadism.
[ترجمه ترگمان]او نمی‌توانست جنون شوهرش را تحمل کند
[ترجمه گوگل]او نمیتوانست سادیست شوهرش را رنج دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There seemed to be an element of sadism in the training regime.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسید که یک عنصر of در رژیم آموزشی وجود دارد
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد یک عنصر سادیسم در رژیم آموزش دیده است
[ترجمه شما] ...

مترادف sadism

بی رحمی (اسم)
brutality , atrocity , savagery , barbarity , inclemency , sadism

معنی sadism در دیکشنری تخصصی

sadism
[بهداشت] آزارگری

معنی کلمه sadism به انگلیسی

sadism
• derivation of pleasure from the suffering of others; sexual perversion in which a person attains sexual pleasure by causing pain to his partner (psychiatry)
• sadism is behaviour in which a person gets pleasure from hurting other people and making them suffer.

sadism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
آزارگرایی ، آزاررسانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sadism
کلمه : sadism
املای فارسی : سادیسم
اشتباه تایپی : سشیهسئ
عکس sadism : در گوگل

آیا معنی sadism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )