برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1397 100 1

Suburb

/ˈsəbərb/ /ˈsʌbɜːb/

معنی: طرف، حومه شهر، برون شهر، ناحیه یا منطقهء خارج شهری
معانی دیگر: حومه، فراشهر، شهرک

بررسی کلمه Suburb

اسم ( noun )
• : تعریف: a residential area or community located just outside a city or town.

واژه Suburb در جمله های نمونه

1. He lives in the suburb of Beijing and works in the city.
[ترجمه ترگمان]او در حومه پکن زندگی می‌کند و در شهر کار می‌کند
[ترجمه گوگل]او در حومه پکن زندگی می کند و در شهر کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The town is a residential suburb.
[ترجمه ترگمان]این شهر حومه شهر مسکونی است
[ترجمه گوگل]این شهر حومه مسکونی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Anna was born in 192in Ardwick, a suburb of Manchester.
[ترجمه ترگمان]آنا در سال ۱۹۲ در Ardwick واقع در حومه منچستر زاده شد
[ترجمه گوگل]آنا در 192 در آرودویک، حومه شهر منچستر متولد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The two roads intersect at the suburb of the city.
[ترجمه ترگمان]این دو جاده در حومه شهر یکدیگر را قطع می‌کنند
[ترجمه گوگل]این دو جاده در حومه شهر تقاطع دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف Suburb

طرف (اسم)
abutment , side , hand , party , direction , opponent , region , route , area , flank , angle , belt , suburb , half , opposite party
حومه شهر (اسم)
skirt , countryside , suburb , suburbia , exurbia
برون شهر (اسم)
suburb
ناحیه یا منطقهء خارج شهری (اسم)
suburb

معنی Suburb در دیکشنری تخصصی

suburb
[عمران و معماری] حومه شهر

معنی کلمه Suburb به انگلیسی

suburb
• residential area lying on the outskirts of a city or town
• a suburb or the suburbs of a city is an area of it which is away from the centre and where people live.

Suburb را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
suburb: به معنی حاشیه شهر و خارج شهر نیست
به شهرک های مسکونی دور از مرکز شهر و نزدیک به حاشیه شهر گفته می شود که خانه های حیاط دار دارند و به مراتب ارزون تر شهرند. به خاطر اینکه suburb مرز فیزیکی دارد میگوییم
in a suburb
outskirts: حاشیه شهر، اشاره به مرز فیزیکی شهر دارد که می تواند صنعتی و یا مسکونی باشد و چون به صورت خط است میگوییم
on the outskirts
مهاجر
ناحیه ای خارج از یک شهر اما نزدیک به آن و با جمعیت کمتر، که بیشتر افرادی که در شهر کار می کنندبعد از کار، برای زندگی ارزانتر به این نواحی خارج از شهری(حاشیه شهری)بر می گردند.این نواحی تا حد زیادی از امکانات شهری هم برخوردارند.

an area outside a city but near it and
consisting mainly of homes, sometimes also having stores and small businesses

an area on the edge of a large town or city where people who work in the town or city often live:

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی suburb
کلمه : suburb
املای فارسی : سوبورب
اشتباه تایپی : سعذعقذ
عکس suburb : در گوگل

آیا معنی Suburb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )