برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1579 100 1
شبکه مترجمین ایران

Study

/ˈstədi/ /ˈstʌdi/

معنی: تحصیل، بررسی، مطالعه، اتاق مطالعه، غور وبررسی، موضوع تحصیلی، درس، مطالعه کردن، درس خواندن، اموختن، بررسی کردن، خواندن، فرا گرفتن، تحصیل کردن
معانی دیگر: پژوهش، تحقیق، آموزش، یادگیری، رشته ی تحصیلی، شاخه ی علمی، دانش بخصوص، موضوع مورد مطالعه، اتاق کار، خواندن (با دقت)، تحقیق کردن، آموزش دیدن، تلمذ کردن، حفظ کردن، از بر کردن، مورد ملاحظه یا تفکر قرار دادن، تامل کردن، اندیشیدن، کوشیدن، سعی کردن، رجوع شود به: etude، کوشش، جد و جهد، همت، خوانش

بررسی کلمه Study

اسم ( noun )
حالات: studies
(1) تعریف: the act or process of using the mind to gain knowledge.
مترادف: education, learning

- After weeks of study, she finally felt ready to take the exam.
[ترجمه ترگمان] پس از هفته‌ها تحصیل، سرانجام خود را برای امتحان امتحان آماده کرد
[ترجمه گوگل] پس از چند هفته مطالعه، او در نهایت آمادگی امتحان را داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a branch of knowledge; subject.
مترادف: area, field, subject
مشابه: science

- the study of medicine
[ترجمه ترگمان] مطالعه پزشکی
[ترجمه گوگل] مطالعه پزشکی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: (pl.) one's own acquisition of knowledge.

- She does well in her studies.
[ترجمه ترگمان] او در مطالعات خود به خوبی عمل می‌کند
[ترجمه گوگل] او در مطالعاتش خوب عمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Study در جمله های نمونه

1. study (or test) in the field
در زمینه یا حوزه‌ی واقعی خود مورد آزمایش و بررسی قرار دادن

2. study up on
(امریکا - عامیانه) دقیقا مورد مطالعه یا بررسی قرار دادن

3. a study of the existing and potential book markets
بررسی بازارهای موجود و بالقوه کتاب (تانشی)

4. intense study
مطالعه‌ی زیاد

5. john's study is next to the dining room
اتاق مطالعه‌ی جان در کنار اتاق ناهار خوری است.

6. the study of foreign languages
یادگیری زبان‌های خارجی

7. the study of marine physics
مطالعه‌ی ویژگی‌های فیزیکی دریا (فیزیک دریایی)

8. the study of the natural world, both animate and inanimate
مطالعه‌ی عالم طبیعت،هم جاندار و هم بی‌جان

9. case study
مطالعه‌ی موردی،سرگذشت پژوهی،مورد پژوهی،پرونده پژوهی

10. a careful study of the causes of cancer
بررسی دقیق علل سرطان

11. a critical study of sa'di's works
نقد آثار سعدی

12. a longitudinal study of addicts over the last five years
پژوهش دراز مدت درباره‌ی معتادان در پنج سال گذشته

...

مترادف Study

تحصیل (اسم)
study , acquirement , schooling , training , securement
بررسی (اسم)
study , deliberation , discussion , survey , check , handling , scrutiny , checking
مطالعه (اسم)
study , etude , reading , perusal
اتاق مطالعه (اسم)
study
غور وبررسی (اسم)
study
موضوع تحصیلی (اسم)
study
درس (اسم)
study , lecture , lesson
مطالعه کردن (فعل)
study , peruse
درس خواندن (فعل)
study
اموختن (فعل)
learn , study , wit , teach , indoctrinate
بررسی کردن (فعل)
study , investigate , survey , check , peruse
خواندن (فعل)
learn , study , call , invite , sing , name , weigh , read , intone , declaim , orate
فرا گرفتن (فعل)
absorb , learn , engulf , adopt , comprehend , envelop , study , surround , ingurgitate , insphere
تحصیل کردن (فعل)
win , achieve , get , study , earn , procure

معنی عبارات مرتبط با Study به فارسی

(امریکا - آموزش)، اتاق مطالعه و مشق نویسی (در مدرسه)
در زمینه یا حوزه ی واقعی خود مورد آزمایش و بررسی قرار دادن
(امریکا - عامیانه) دقیقا مورد مطالعه یا بررسی قرار دادن
فرو رفتن در اندیشه ها و خیالات خود، خواب و خیال
مطالعه ی موردی، سرگذشت پژوهی، مورد پژوهی، پرونده پژوهی، بررسی موردی
امکان سنجی
دست بتحصیل زد، مشغول تحصیل شد
در عالم هپروت
رجوع شود به: time study
مطالعه ی علوم طبیعی (به ویژه در مدارس و از راه مشاهده)
میل به تحصیل، ذوق تحصیل
مطالعه پیش خود، خودآموزی
(پژوهش در مورد هر فرایند و زمان لازم برای انجام آن) زمان پژوهی

معنی Study در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] مطالعه
[ریاضیات] مطالعه، مطالعه کردن، وارسی کردن، بررسی کردن، بررسی
[آمار] مطالعه
[حسابداری] مطالعه و ارزیابی کنترلهای داخلی
[عمران و معماری] مطالعه مسیر نهایی
[عمران و معماری] مطالعه تصادف
[حسابداری] مطالعه تحقیقات حسابداری
[نفت] مطالعه روی مدل قیاسی
[عمران و معماری] مطالعه منطقه - مطالعه منطقه ای
[عمران و معماری] بررسی مقدماتی - مطالعه مقدماتی
[عمران و معماری] مطالعه قبل و بعد
[بهداشت] مطالعه مورد شاهدی
[بهداشت] مطالعه موردی
[صنعت] مطالعه موردی
[ریاضیات] مطالعه ی موردی، بررسی موردی، مطالعه ی موارد خاص، مطالعه ی موارد خاص
[روانپزشکی] شرح حال، شرح مفصل از یک فرد. این روش بیشتر در جریان روان درمانی بکار می رود که در آن اطلاعات هر چه کاملتر در مورد شخصی، از جمله سابقه شخ ...

معنی کلمه Study به انگلیسی

study
• learning; field of learning; thorough investigation; report, analysis; room in which reading or studying is done
• learn, educate oneself; think about, ponder; examine, investigate; observe; memorize
• if you study a subject, you spend time learning about it.
• study is the activity of studying a subject.
• studies are educational subjects or courses.
• if you study something, you look at it or watch it carefully.
• to study something also means to consider it or observe it carefully in order to be able to understand it fully.
• a study of a subject is a piece of research on it.
• a study by an artist is a drawing done in preparation for a larger picture.
• a study in a house is a room used for reading, writing, and studying.
• see also studied.
study expenses
• costs related to studying for a profession
study fund
• money that is set aside for a student's higher academic education (usually by parents or close relatives)
study group
• bunch of people that get together to study
study hall
• room in a school or university that is used for the preparation of homework
study law
• study the rules of authority
brown study
• condition of being deeply stuck in one's own thoughts, immersion in thought
case study
• detailed study or analysis of a particular situation or case used as a base to deduce in situations or cases that are alike; record of problems of a person and how they were solved (particularly by a doctor)
• a case study is an account giving details about someone or something, and their development over a period of time.
double ...

Study را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید حسین آل طه
مطالعه
تحقیق
Masih
خواندن ،مطالعه
Negin
چیز دیدنی،چیز در خور تامل
محمد حسین کریمی
دیدن....مطالعه..... تحقیق....یاد گرفتن
افسانه
تکواندو
مبین جعفرخادم
مطالعه کردن
علیشاهی
مقاله
reeeey
اتاق مطالعه
Pinar
آموختن
Nima
تحصیل یا تامل
study (v.)
early 12c., "to strive toward, devote oneself to, cultivate" (translating Latin occupatur), from Old French estudiier "to study, apply oneself, show zeal for; examine" (13c., Modern French �tudier), from Medieval Latin studiare, from Latin studium "study, application," originally "eagerness," from studere "to be diligent," from PIE *(s)teu- (1) "to push, stick, knock, beat" (see steep (adj.)). The notion appears to be "pressing forward, thrusting toward," hence "strive after."

Martha swanc and becarcade to gefor�igene �an H�lende and his �eowen �a lichamlice behef�en. Seo studdede emb �a uterlice �ing. [Homily for the Feast of the Virgin Mary, c.1125]
From c. 1300 as "apply oneself to the acquisition of learning, pursue a formal course of study," also "read a book or writings intently or meditatively." From mid-14c. as "reflect, muse, think, ponder." Meaning "regard attentively" is from 1660s. Related: Studied; studying.
https://www.etymonline.com/search?q=study
Z.F
مطالعه کردن
محمد
درس خواندن
سمیرا ق
بررسی کردن
tinabailari
he could pass the exam by studying hard 📅
او با سخت درس خواندن توانست که امتحان را پاس کند
رضا
در نقش اسم معنی" اتاق کار" هم میده
عباس کریمی گنزق
بررسی کردن
I'd like to study this opportunity before signing any contracts.
پیش از امضای هرگونه قراردادی من می خواهم این فرصت رو بررسی کنم.
فرشتهِ عشق
With a month if I can be the first person to study it I am early
I'm trying to finish a month and I will finish
محمد حسین کریمی
دیدن....تحقیق....مطالعه....یادگیری
Sunflower
To look at closely in order to observe or read
Farhood
verb
بدقت نگاه کردن،
برانداز کردن
1) study something for something
Scientists are studying photographs of the planet for signs of life
2) study something
He studied her face thoughtfully
3) Fran was studying the menu
4) She picked up the letter and studied it carefully

بدقت مورد بررسی (و مطالعه) قرار دادن
1) study something
We will study the report carefully before making a decision
2) study how, what, etc…
The group will study how the region coped with the loss of thousands of jobs
3) They are studying what happens to people who unexpectedly win a lot of money
4) The influence of heredity is best studied in genetically identical twins
5) This area has not been well studied
6) She is studying the effects global warming could have on annual snowmelt
7) He's been studying hedgehogs for many years
8) The early modern world has not been extensively studied outside Europe
9) Researchers are studying the behaviour of sharks

noun
تحقیق
1) to conduct/undertake a study
2) Research studies carried out in Italy confirmed the theory
3) study on something
He has recently done a study on the effects of traffic and aircraft noise
4) study of something
a detailed study of how animals adapt to their environment
5) scientific studies of fishing grounds and methods of fishing
6) This study shows/finds/suggests that…
7) the purpose/aim of a study
8) the results/findings of a study
9) in a study
the methods used in the present study
10) in previous/earlier studies
11) according to a study
According to a recent study published in the Journal of Sleep Research…
12) A new study shows that fewer students are studying science
13) A preliminary study suggested that the product would be popular
14) An independent study was commissioned by the department
15) He has made a special study of the way that birds communicate with one another
16) In a recent study, 40% of schools were found to be understaffed
17) The company undertook an extensive feasibility study before adopting the new system
18) The present study reveals an unacceptable level of air pollution in the city centre
19) The study aims to examine bias in television news coverage
20) The study compares the incidence of bone cancer in men and women
21) The study group was selected from a broad cross section of the population
22) The study highlighted three problem areas
23) The study provided valuable insight into the development of the disease
24) The ten-year study covered 13 000 people aged 15-25
25) This phenomenon has been observed in both laboratory and field studies
26) A comparative study was carried out into the environmental costs of different energy sources
27) They undertook a study of a sample of 992 first year students in 13 secondary schools
28) Most previous studies have focused on the elderly
29) Clinical studies show that adding calcium to your diet can help people lose weight
30) Animal studies have linked the chemical to certain cancers
31) According to the study, respondents preferred the strawberry-flavoured drink
32) Studies conducted in Iowa have produced similar results
33) In a study of 400 patients, half of those given the medication saw the number of their headaches halved
34) Study participants developed no major side effects

اتاق مطالعه
She crossed the hallway and opened the door to her private study

نقاشی/رسم (تمرینی)
1) a study of Chartres Cathedral
2) a nude study

نمونه (ای تمام و کمال)
His face was a study in concentration
Hesam
خواندن
Me
تحصیل کردن ، درس خواندن
Sonia
Study::::::مطالعه_خواندن_تمرین کردن درس.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی study

کلمه : study
املای فارسی : استادی
اشتباه تایپی : سفعیغ
عکس study : در گوگل

آیا معنی Study مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )