برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

Story

/ˈstɔːri/ /ˈstɔːri/

معنی: گزارش، شرح، حکایت، داستان، روایت، موضوع، قصه، اشکوب، نقل
معانی دیگر: شایعه، ماجرا، قضیه، ماوقع، رویداد، شوخی، جوک (joke)، لطیفه، رجوع شود به: short story، طرح داستان، رشته ی داستان، (عامیانه) دروغ، کذب، شروور، چاخان، لاطایل، جفنگ، افسانه، (قدیمی) داستان گفتن، داستان سرایی کردن، (ساختمان) طبقه، طبقه، داستان گفتن، بصورت داستان در اوردن

بررسی کلمه Story

اسم ( noun )
حالات: stories
(1) تعریف: an account of an event or sequence of events, either true or invented.
مترادف: account, narration, narrative, tale
مشابه: anecdote, fable, relation, version

(2) تعریف: a work of fiction that is shorter and less complex than a novel; short story.
مترادف: short story

(3) تعریف: the plot of a dramatic or literary work.
مترادف: plot, story line

(4) تعریف: a news report, article, or broadcast.
مترادف: article, item, piece
مشابه: news

(5) تعریف: a short humorous narration; anecdote; joke.
مترادف: anecdote, joke

(6) تعریف: a lie.
مترادف: fib, lie, tale
مشابه: fable, fiction
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: stories, storying, storied
مشتقات: storyless (adj.)
• : تعریف: to decorate with pictures representing legendary or historical scenes.
مشابه: decorate, embellish, illuminate, illustrate
اسم ( noun )
حالات: stories
(1) تعریف: one horizontal division of a building; floor.
مترادف: floor, level

(2) تعریف: the rooms contained in one suc ...

واژه Story در جمله های نمونه

1. a story about everyday individuals
داستانی درباره‌ی مردم عادی

2. a story in four parts
داستانی در چهار قسمت

3. a story shot with humor
(مجازی) داستانی که با شوخی و مزاح آمیخته است

4. a story teller
داستان سرا

5. a story that lacks spice
داستانی که گیرایی ندارد

6. a story that reads badly
داستانی که قابل خواندن نیست

7. a story that reads well
داستانی که خواندنی است

8. a story that seems incredible
داستانی که به نظر باور نکردنی می‌رسد

9. a story that transcends belief
داستانی که باور کردنی نیست

10. a story which is partly in poetry and partly in prose
داستانی که بخشی از آن به شعر و بخشی دیگر به نثر است

11. a story which parallels history
داستانی که با تاریخ مطابقت دارد

12. a story with a nice ending
داستانی که پایانش خوب است

13. her story brought tears to our eyes
داستان او ما را به گریه انداخت (اشک به چشمانمان آورد).
...

مترادف Story

گزارش (اسم)
account , report , story , reportage , hearing , bruit , inkling , action , wrap-up
شرح (اسم)
treatise , circumstance , account , story , description , explanation , exposition , statement , narrative , tale , innuendo , gloss , interpretation , presentment , relation , recitation , sketch , delineation , legend , footnote , geography
حکایت (اسم)
account , story , narrative , anecdote , tale , allegory , exemplum , novella
داستان (اسم)
account , story , narrative , tale , fiction , narration , apologue , fable , novella
روایت (اسم)
story , narrative , tale , exemplum
موضوع (اسم)
matter , object , subject , story , point , issue , subject matter , question , fable , plot , theme , problem , topic , leitmotiv , motif
قصه (اسم)
story , narrative , tale , fiction , make-believe
اشکوب (اسم)
story , floor , stage
نقل (اسم)
transfer , story , sweet , transference , transportation

معنی عبارات مرتبط با Story به فارسی

طرح داستان، رشته ی داستان، سرنخ قصه
قصه گو، دستان سرای، ناقل، نقال، راوی، افسانه گو، حکایت نویس، افسانه نویس
(هنگام خواب کردن کودکان) داستان کنار بستر، قصه
داستان باور نکردنی، بهانه ی عجیب و غریب، آسمان و ریسمان، داستان جعلی برای تعریف از خود، چاخان
(مجله) مقاله ی اصلی، مقاله ی مربوط به عکس روی جلد، سرمطلب، توضیح عکس روی جلد
داستان پلیسی (detective novel هم می گویند)
دروغ شاخ دار، داستان باور نکردنی، ماهی خشک وخورد شده که بمصرف کود وغذای حیوانات میرسد
جعل داستان دروغی
داستان بسیار کوتاه (که پایان غیرمنتظره دارد)
داستان کوتاه
(عامیانه) داستان غم انگیز، حکایت گریه آور، داستان گریه اور
هر قصه ای دو طرف دارد، تنها به قاضی رفته خوشحال برمی گردد

معنی Story در دیکشنری تخصصی

story
[عمران و معماری] طبقه - آشکوب
[سینما] سناریوی مصور شده - فیلمنامه مصور - شرح صحنه های داستان - سناریو - جدول نمایشی - تصاویر راهنما - طرحنامه
[سینما] داستان نماپرداز
[سینما] داستان نمایی - طراح داستان
[سینما] تداوم داستانی
[سینما] فیلم داستانی
[سینما] طرح داستانی
[سینما] فیلم داستانی
[سینما] روایت گویی
[سینما] خلاصه داستان
[عمران و معماری] آشکوب زیرزمین
[عمران و معماری] طبقه نرم ضربه گیر

معنی کلمه Story به انگلیسی

story
• true or fictional account of some occurrence; short work of fiction; plot; news report; joke, anecdote; lie, fib; floor, level in a building
• a story is a description of imaginary people and events, which is written or told in order to entertain people.
• a story is also a description or account of things that have happened.
• in journalism, a story is a report or article on a particular subject.
• see also storey.
• if you say that something is not the whole story, or is only part of the story, you mean that a particular situation cannot be fully understood because not enough is known about it.
• you use to cut or to make a long story short to indicate that you are going to give the final result of an event or series of events, rather than give a lot of unnecessary details.
story book
• book containing a collection of tales
story hour
• time when tales are told, story time
story line
• plot of the story
story telling
• narration, telling of tales, recounting of stories
story that sells papers
• "big scoop", newsworthy event, an interesting news story that increases newspaper sales
story writer
• one who writes stories, writer, novelist
according to his story
• accordin to what he says, by what he says
adventure story
• story of an adventure, heroic story
back story
• events that took place in the life of a character before commencement of a fictional story; background (used metaphorically)
banal story
• commonplace story, unin ...

Story را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sama
داستان روز-اتفاقات افتاده-داستان
حمید
Two_story طبقه دوم
We had an old two-story house
Erfan
داستان-قصه
Setayesh-Arya
دوستان لطفا دقت کنید اطلاعات اشتباه ندید
story یعنی داستان ولیstorey یعنی طبقه...هردو واژه اسم هستند
RERE
قضیه، موضوع ، داستا ن
THE GOOD SIDE OF THE STORY
یعنی سمت خوب قضیه یا داستان یا هر مترادف دیگه
شهرزاد تاجیک
طبقه نیز ترجمه میشود. که به هر دو صورت story و storey نوشته می شود. A four story building.
tinabailari
داستان
when my father came in I was reading s story
وقتی پدرم اومد من داشتم یک داستان میخواندم 🏝
مهرسا بابادی
داستان،قصّه
Pelarak
به معنی:قصه،داستان
Maryam
It's a long story
قضیه اش مفصله
Ccc
The use of cameras in this mus
هما همايون
Story/storey
اشاره به طبقات يك ساختمان
Five story/ five storey building
ساختمان پنج طبقه
ح صاحبی
وضعیت
فاطمه
داستان
رویداد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی story

کلمه : story
املای فارسی : ستوری
اشتباه تایپی : سفخقغ
عکس story : در گوگل

آیا معنی Story مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )