برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1399 100 1

Stock Clerk

/ˈstɑːkˈklɜːrk/ /stɒkklɑːk/

معنی: انبار دار

واژه Stock Clerk در جمله های نمونه

1. Reid reportedly worked as a stock clerk on the graveyard shift at a Wal-Mart in Mountain View.
[ترجمه ترگمان]گزارش‌ها حاکی از آن است که رید به عنوان کارمند بورس در گورستان وال - مارت در مانتین ویو کار کرده‌است
[ترجمه گوگل]رید گزارش داد که به عنوان یک کارمند سهام در تغییر گورستان در Wal-Mart در Mountain View مشغول به کار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Entry level positions such as stock clerk receiving clerk, display person, warehouse person.
[ترجمه ترگمان]موقعیت‌های سطح وارد شده مانند کارمند بورس که کارمند، فرد، فرد انبار را دریافت می‌کند
[ترجمه گوگل]مواضع سطح ورودی مانند کارمند سهامدار دریافت کننده، شخص نمایش دهنده، شخص انبار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. B . Yes. We're looking for a stock clerk.
[ترجمه ترگمان]ب آ ره ما دنبال یه کارمند نمونه می‌گردیم
[ترجمه گوگل]ب بله ما به دنبال کارمند سهام هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There are groups of employees with specific job specialties, such as cashiers, stock clerks, and meat-cutters.
...

مترادف Stock Clerk

انبار دار (اسم)
storekeeper , stock clerk

معنی Stock Clerk در دیکشنری تخصصی

Stock Clerk را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stock clerk
کلمه : stock clerk
املای فارسی : استک کلرک
اشتباه تایپی : سفخزن زمثقن
عکس stock clerk : در گوگل

آیا معنی Stock Clerk مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )