برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1402 100 1

Stem

/ˈstem/ /stem/

معنی: ریشه، دودمان، دنباله، میله، دسته، اصل، تنه، گردنه، ساقه، ریشه لغت قطع کردن، ساقه دار کردن، بند اوردن
معانی دیگر: ساقه ی میوه (و غیره) را کندن، (در جهت مخالف چیزی) پیشرفت کردن، ناشی شدن از، سرچشمه گرفتن، برخاستن از، (گیاه) ساقه، بن، دسته ی پیپ یا چپق، پایه ی جام شراب، دسته ی ساعت (که با آن ساعت را میزان و کوک می کنند)، ساقه ی پر (پرنده)، (موی بدن) ساقه ی مو، (کشتی) سینه، دماغه، سلسله نسب، درخت خانواده، شجره النسب، تبار، نسل، (زبان شناسی) ستاک، (حرف چاپی - نت موسیقی) بدنه، بیخ، ساقه زدن (به گل مصنوعی و غیره)، (جریان چیزی را) بند آوردن، سد کردن، جلو چیزی را گرفتن، بند آمدن، ایستادن، (مجازی) جلوگیری کردن، مهار کردن، ستاک

بررسی کلمه Stem

اسم ( noun )
(1) تعریف: the main axis of a plant, usu. above ground, from which branches, leaves, flowers, or fruits may arise.
مترادف: stalk, stock
مشابه: cane

- Several flowers grew off each stem of the roses.
[ترجمه ترگمان] گل‌های متعددی هر یک از گل‌های رز را رشد داد
[ترجمه گوگل] گل های چندگانه رشد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a branch bearing leaves, flowers, or fruit.
مترادف: branch, stalk

- a stem of grapes
[ترجمه ترگمان] یک ساقه انگور
[ترجمه گوگل] ساقه انگور
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a long, slender part.
مترادف: shank, stalk

- the stem of a wine glass
[ترجمه ترگمان] ساقه یک لیوان شراب
[ترجمه گوگل] ساقه شیشه ای شراب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

واژه Stem در جمله های نمونه

1. stem the tide (of something)
جلو موج چیزی را گرفتن

2. a stem with reflex leaves
ساقه‌ای با برگ‌های برگشته

3. to stem cherries
ساقه‌ی گیلاس‌ها را کندن

4. to stem floodwaters with sandbags
با کیسه‌های شن جلو سیلاب را گرفتن

5. to stem the flow of blood
جریان (یا ریزش) خون را بند آوردن

6. from stem to stem
1- از جلو تا عقب،(کشتی) از سینه تا پاشنه،از یک سو تا سوی دیگر 2- سر تا سر،در تمام درازا

7. a strict stem
ساقه‌ی راست

8. an erect stem
ساقه‌ی راست

9. our troubles stem from a shortage of teachers
اشکالات ما ناشی از کمبود معلم است.

10. to section a plant stem for examination
برای بررسی ساقه‌ی گیاه را به صورت مقطع بریدن

11. a cross section of the stem of this plant
برش عرضی ساقه‌ی این گیاه

12. adventitious roots growing on a stem
ریشه‌های نابجا که بر ساقه روییده است

13. the diaphragm of a plant stem
تراشامه‌ی ساقه‌ی گیاه

...

مترادف Stem

ریشه (اسم)
base , stub , germ , ammonium , root , stem , radical , pedigree , background , genesis , theme , germination , stump
دودمان (اسم)
antecedent , stem , lineage , ancestry , pedigree , dynasty , progeny , genealogy , phylum , stemma , stirps
دنباله (اسم)
appendix , tailing , sequence , stem , suite , trail , tail , series , sequel , tail-end
میله (اسم)
style , bar , beam , shaft , stalk , stem , probe , arbor , axis , axle , pivot , rod , spit , pintle , pillar , shank , scape , fust , tige , virgule
دسته (اسم)
detachment , school , section , regimen , hand , party , order , stack , handle , shaft , sect , kind , clump , clique , set , troop , stem , fagot , lever , team , pack , sheaf , army , host , corps , group , company , category , class , gang , assortment , grouping , estate , junta , ear , helm , cluster , ensign , batch , deck , knob , handhold , handgrip , bevy , tuft , fascicle , genre , genus , brigade , wisp , parcel , clan , gens , confraternity , drove , congregation , covey , stud , haft , hilt , skein , helve , horde , nib , shook , rabble , skulk , squad , trusser
اصل (اسم)
point , quintessence , inception , principle , real , maxim , axiom , germ , origin , root , stem , radical , element , strain , authorship , provenance , fatherhood , paternity , mother , motif , principium , rootstock
تنه (اسم)
stock , bulk , frame , stem , body , trunk , corpus , jostle , push , shove
گردنه (اسم)
stem , defile , neck , cervix , col , ghat , ghaut
ساقه (اسم)
stalk , stem , shank , pedicle , footstalk , peduncle , halm , haulm , rachis
ریشه لغت قطع کردن (فعل)
stem
ساقه دار کردن (فعل)
stem
بند اوردن (فعل)
stop , stanch , stem , block

معنی عبارات مرتبط با Stem به فارسی

جلو موج چیزی را گرفتن
(اسکی) چرخش هشتی، چرخش خارجی اسکی باز
winding stem ساعت دسته کوک، مج، چیزعالی ودرجه یک
(ساعت یا اسباب بازی) دسته کوک، کوکی، winder stem ساعت دسته کوک، چیزعالی ودرجه یک
1- از جلو تا عقب، (کشتی) از سینه تا پاشنه، از یک سو تا سوی دیگر 2- سر تا سر، در تمام درازا
رجوع شود به: main drag، قسمت اصلی کانال، راه اصلی جویبار، خط اصلی
چوب پبپ، چوب چپق

معنی Stem در دیکشنری تخصصی

stem
[کامپیوتر] ساقه .
[برق و الکترونیک] ساقه قسمت وارد شونده به سمت داخل حباب شیشه ای لامپ الکترونی که از آن پایه های سنگین نگهدارنده و بر قرار گننده ی ارتباط با الکترونها می گذرند .
[زمین شناسی] گردنه ، راه باریک ،محور،سپر ناو - یک شیفت کاری معدن کاران که معمولا 6 ساعت کار در مکان کار حاضر می باشند
[نساجی] ساقه گیاه
[معدن] میله (چالزنی)
[آب و خاک] مانع جریان
[صنعت] نمودار شاخه و برگ
[زمین شناسی] نمایش ساقه و برگ
[آمار] نمایش ساقه و برگ
[آب و خاک] ساقه اتصال،رابط ساحل
[عمران و معماری] میلگرد بدنه
[نساجی] لیف پوست ساقه گیاه
[عمران و معماری] قلمه ساقه
[نساجی] لیف ساقه ای
[آب و خاک] ساق آب
[نساجی] کوک ساقه دوزی پهن
[مهندسی گاز] ساقه متحرک
[نفت] ساقه مته ی مارپیچ
...

معنی کلمه Stem به انگلیسی

stem
• central stalk of a plant; petiole; slender part which connects or supports; main part of a word to which affixes are added (grammar); family line of descent, ancestry
• arise, come from, originate; remove the stem from; stop, check, dam up; restrain, hold back
• if you stem something that is continuing, spreading, or increasing, you put a stop to it.
• if a condition or problem stems from a particular situation, it started originally because of this situation.
• the stem of a plant is the long, thin, central part of it which is above the ground and which the leaves are joined to.
• the stem of a glass or vase is the long thin part of it connecting the bowl to the base.
• the stem of a pipe is the long part of it through which smoke is sucked.
stem a deficit
• stop a deficit, stop a shortage
stem from
• come from, originate from, occur as a result of
stem inflation
• stop or hinder inflation, hinder an increased amount of circulating cash
stem like
• resembling a stem, similar to a stem
brain stem
• part of the brain connecting the spinal cord with the forebrain and cerebrum, the hindbrain midbrain and central structures of the forebrain

Stem را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
:stem from somthing

to develop as a result of something else
exp:His headaches stemmed from vision problem
میثم علیزاده
به عنوان اسم:
1. ساقه گیاه
2. "پایه" لیوان یا ظرف
به عنوان فعل:
1. بند آوردن، جلوگیری کردن
2 . Stem from something
از چیزی ناشی شدن، به خاطر چیزی اود کردن
مرجان میری لواسانی
منشا ...
برگرفته از ...
سرچشمه ی ...
ناشی از ...
نشات گرفته از ...
ریشه گرفتن از ...
از چیزی برآمدن
از روی چیزی ...
از ... است
arshia ahmadi ala
stemریشه
stem cellیاخته یا سلول بنیادی
خانه ژورنال دانشجویان ایران ( entofa.net )
مخفف Situational Test of Emotion Management به معنی "آزمون موقعیتی مدیریت احساسات"

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stem
کلمه : stem
املای فارسی : ستم
اشتباه تایپی : سفثئ
عکس stem : در گوگل

آیا معنی Stem مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )