برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1403 100 1

Splendid

/ˈsplendəd/ /ˈsplendɪd/

معنی: براق، عالی، غرا، با شکوه، پر زرق و برق، باجلال
معانی دیگر: پرجلال، مجلل، شکوهمند، چشمگیر، بسیار خوب، درخشان، تابناک، خوش رنگ و آب، تحسین انگیز، ستایش انگیز

بررسی کلمه Splendid

صفت ( adjective )
مشتقات: splendidly (adv.), splendidness (n.)
(1) تعریف: magnificent, grand, or the like; impressive.
مترادف: gorgeous, grand, impressive, magnificent, majestic, regal, splendiferous, splendorous
متضاد: unimpressive
مشابه: awesome, beautiful, brave, brilliant, gallant, glorious, golden, grandiose, imposing, marvelous, palatial, proud, resplendent, rich, royal, stately, sublime, superb, surpassing, wicked

- They sat down to a splendid feast.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها در یک ضیافت باشکوه نشستند
[ترجمه گوگل] آنها نشستند تا یک جشن پر زرق و برق داشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The ballroom was splendid with its glittering candelabra and marble columns.
[ترجمه ترگمان] سالن رقص با شمع‌های درخشان و ستون‌های مرمرین تزیین شده بود
[ترجمه گوگل] سالن رقص با زنجیرهای پر زرق و برق و ستون های سنگ مرمر پر زرق و برق بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: outstanding or superb; excellent.
مترادف: excellent, great, outstanding, super, superb
متضاد: unimpressive
مشابه: bully, dynamite, exceptional, extraordinary, famous, fine, first-class, first-rate ...

واژه Splendid در جمله های نمونه

1. splendid weather
هوای خیلی خوب

2. a splendid assortment of rugs
مجموعه‌ی عالی فرش

3. a splendid palace
یک کاخ باشکوه

4. a splendid success
موفقیت عالی

5. Our house has got a splendid view across to the Cotswolds.
[ترجمه ترگمان]خانه ما منظره باشکوهی دارد
[ترجمه گوگل]خانه ما یک دیدگاه عالی در سراسر Cotswolds داشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Happy birthday to an attractive,intellectual,sophisticated and all round splendid person.
[ترجمه ترگمان]تولدت مبارک، جذاب، روشنفکر، و همه چیز با شکوهی است
[ترجمه گوگل]تولدت مبارک به یک شخص جذاب، فکری، پیشرفته و همه جانبه پر زرق و برق
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Cherbourg had a splendid harbour enclosed by a long sea wall.
[ترجمه ترگمان]Cherbourg یک بندر باشکوه در کنار یک دیوار بلند دریایی قرار داشت
[ترجمه گوگل]شربورگ یک بندر پر زرق و برق با دیوار بلند دریا داشت
[ترجمه شما] ...

مترادف Splendid

براق (صفت)
shining , shiny , aglow , sleek , glossy , splendid , silvery , flossy , sheeny , relucent , nitid , silken
عالی (صفت)
superior , super , great , fine , top , high-toned , high , grand , brave , gallant , beautiful , splendid , exquisite , excellent , superb , capital , immense , spiffy , imperial , magnificent , nobby , supreme , outstanding , superlative , swank , elevated , lofty , famous , copacetic , top-hole , remarkable , topping , high-grade , sublime , exalted , first-rate , unrivaled , palmary , ripping , wally , whizbang , whizzbang
غرا (صفت)
brilliant , splendid , excellent , magniloquent , resplendent
با شکوه (صفت)
stately , rich , splendid , lush , superb , noble , imperial , majestic , deluxe , plush , glorious , topping , gala , splendorous
پر زرق و برق (صفت)
splendid , gaudy , sheeny
باجلال (صفت)
splendid

معنی کلمه Splendid به انگلیسی

splendid
• wonderful, excellent, marvelous; grand, elegant, magnificent
• something that is splendid is excellent; an old-fashioned word.
• a splendid building or work of art is magnificent and impressive; an old-fashioned word.
splendid idea
• good idea, excellent idea
splendid isolation
• grand seclusion, wonderful isolation

Splendid را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی دهقانی م
عالی

You look splendid in that outfit
میثم علیزاده
چشمگیر، پرجبروت، عالی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی splendid
کلمه : splendid
املای فارسی : سپلندید
اشتباه تایپی : سحمثدیهی
عکس splendid : در گوگل

آیا معنی Splendid مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )