برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1401 100 1

Sparkling

/ˈspɑːrkl̩ɪŋ/ /ˈspɑːkl̩ɪŋ/

معنی: جرقه زننده، بارقه دار
معانی دیگر: برق زن، جرقه دار، کف دار، با تلئلئو

واژه Sparkling در جمله های نمونه

1. sparkling wine
شراب گازدار

2. a lake sparkling in the lap of a mountain
دریاچه‌ای که در دامن کوه می‌درخشید

3. daee reza's sparkling intelligence
هوش سرشار دایی رضا

4. sherry bought a sparkling set of dinner glasses
شری یک دست ظرف غذاخوری نو و براق خرید.

5. the kitchen is sparkling clean
آشپزخانه از تمیزی برق می‌زند.

6. the sand was sparkling with specks of gold
ذرات طلا در شن می‌درخشید.

7. She grinned at me, her eyes sparkling.
[ترجمه ترگمان]او به من نیشخند زد، چشمانش می‌درخشید
[ترجمه گوگل]او به من لبخند زد، چشمهایش درخشان بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. His eyes were sparkling with happiness.
[ترجمه ترگمان]چشمانش از شادی می‌درخشید
[ترجمه گوگل]چشمان او با شادی درخشان بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Her sparkling jewellery served as the perfect foil for her fine c ...

مترادف Sparkling

جرقه زننده (صفت)
scintillant , scintillating , sparkling
بارقه دار (صفت)
shining , scintillant , scintillating , sparkling

معنی Sparkling در دیکشنری تخصصی

sparkling
[پلیمر] جرقه زن، برق زن، گازدار

معنی کلمه Sparkling به انگلیسی

sparkling
• emitting sparks; reflecting light, glittering, brilliant; effervescent, carbonated (about a beverage); brilliant, lively
• sparkling things shine brightly.
• you use sparkling to describe a person or performance that is very lively and entertaining.
• see also sparkle.
sparkling drink
• carbonated beverage, soft drink which contains carbon dioxide
sparkling wine
• champagne, type of wine with bubbles, carbonated wine
• sparkling wine is wine which is slightly fizzy and is sold in bottles where the cork is held in place with wire.

Sparkling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

F B
درخشان
h.2
شفاف ودرخشان
Mahdi
گاز دار
matin
جوشان ، گازدار
محمدرضا سمیعی
دارای تلئلوء و درخشان
Mansoor67n
جرقه دار : کف دار : برق زن
M
گازدار
Farzaneh
آب گازدار، درخشان
themahdieh
Fizzy

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sparkling
کلمه : sparkling
املای فارسی : سپرکلینگ
اشتباه تایپی : سحشقنمهدل
عکس sparkling : در گوگل

آیا معنی Sparkling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )