برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

Slip on

/sˈlɪpˈɑːn/ /slɪpɒn/

(جامه یا کفشی که آسان پوشیده و در آورده می شود) آسان پوش، راحتی، لباس گشاد

بررسی کلمه Slip on

صفت ( adjective )
• : تعریف: constructed so as to be easily put on and taken off.

- slip-on sandals
[ترجمه ترگمان] روی صندل‌های نرم
[ترجمه گوگل] صندل های لغزش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
حالات: slip-ons
• : تعریف: shoes or a garment made to be put on and off easily.

واژه Slip on در جمله های نمونه

1. She needed all her powers of concentration to stop herself from slipping on the icy road.
[ترجمه ترگمان]او به تمام قدرت‌های her نیاز داشت تا در جاده یخ لیز بخورد
[ترجمه گوگل]او نیاز به تمام قدرت خود را از غلظت برای متوقف کردن خود را از لغزش در جاده یخ زده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She slipped on the shiny floor and fell.
[ترجمه ترگمان]روی زمین براق لیز خورد و افتاد
[ترجمه گوگل]او روی کف براق افتاد و سقوط کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He slipped on the street and broke his leg.
[ترجمه ترگمان]به خیابان لیز خورد و پایش شکست
[ترجمه گوگل]او در خیابان افتاد و پا را شکست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. People rushed to help the old man up when he slipped on the ice.
[ترجمه ترگمان]وقتی روی یخ لیز می‌خورد مردم به پیرمرد کمک می‌کردند تا به پیرمرد کمک کنند
[ترجمه گوگل]مردم وقتی که بر روی یخ تکان دادند، عجله کردند تا به پیرمرد کمک کنند
[ترجمه شما] ...

معنی Slip on در دیکشنری تخصصی

[نساجی] لباس گشاد

معنی کلمه Slip on به انگلیسی

slip on
• get dressed quickly
• slip-ons are shoes that have no laces and that can be put on or taken off easily.

Slip on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
سُرخوردن روی..
عماد
پوشیدن
گذاشتن
برتن کردن
مكان
قراردادن
انداختن در
نوازش کردن
فرو کردن
از پیش بردن
حریصانه خوردن
بلعیدن
نشلیدن
دست انداختن
سرزدن
براه انداختن
پر خوردن
اقناع شدن
هشتن
جدید کردن
Shirinbahari
سریع لباس پوشیدن
Akram
در مورد کفش:بدون بند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی slip on

کلمه : slip on
املای فارسی : سلیپ اون
اشتباه تایپی : سمهح خد
عکس slip on : در گوگل

آیا معنی Slip on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )