برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

Slick

/sˈlɪk/ /slɪk/

معنی: سطح صیقلی، سطح صاف، مطلق، جذاب، ماهر، صاف، نرم، یک دست، لیز، نرم و صاف کردن، یک دست کردن
معانی دیگر: صیقلی کردن، صاف و براق کردن، لیز کردن (رجوع شود به: sleek)، (عامیانه - معمولا با: up) مرتب و منظم کردن، تر و تمیز کردن، آراستن، شیک کردن، چرب، لغزان، سر، حیله آمیز، ترفند آمیز، زرنگانه، فریبنده، زبل، تردست، حیله گر، (عامیانه) دارای سبک خوب ولی محتوای کم، خوش ظاهر وبی باطن، غلط انداز، (روی آب) لکه، لکه ی چربی، (سطح جاده) لکه ی چرب ولیز، لیزگاه، (عامیانه) مجله ی پر زرق و برق (که روی کاغذ جلا دار چاپ می شود)، با مهارت، با زبردستی، تردستانه، ماهرانه، فرهیخته، با هنر، با ابتکار، (قدیمی - خودمانی) عالی، معرکه، خوشایند، گیرا، ساده

بررسی کلمه Slick

صفت ( adjective )
حالات: slicker, slickest
(1) تعریف: having a smooth, shiny, or slippery surface.
مترادف: glossy, sleek
مشابه: glassy, glazed, glossy, greasy, lacquered, lubricious, lustrous, polished, shiny, silky, skiddy, sleek, slimy, slippery, smooth

- slick, ice-covered roads
[ترجمه ترگمان] جاده‌های هموار و صاف و لغزنده
[ترجمه گوگل] جاده های پوشش داده شده بر روی یخ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: clever, esp. in deception.
مترادف: artful, crafty, cunning, slippery, sly, wily
مشابه: calculating, clever, cunning, devious, foxy, glib, neat, resourceful, scheming, sharp, shrewd, sneaky, sophisticated, subtle, wily

- a slick salesman
[ترجمه ترگمان] یک فروشنده زرنگ،
[ترجمه گوگل] یک فروشنده صاف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: skillful or smooth, but without depth or substance; superficial.
مترادف: glib, glossy
مشابه: glib, oily, pretentious, scheming, shifty, smarmy, smooth, specious, suave, superficial, unctuous

...

واژه Slick در جمله های نمونه

1. slick technical perfection
تعالی فنی ماهرانه

2. a slick alibi
بهانه‌ی حیله آمیز

3. a slick man of weak principles
مردی حیله‌گر که به اخلاقیات پایبند نیست

4. a slick style of writing
سبک نگارش روان و بی‌محتوا

5. the slick surface of your dining table
سطح صاف و براق میز ناهارخوری شما

6. all roads are now slick with ice
اکنون یخ همه‌ی جاده‌ها را لیز کرده است.

7. my car skidded on the slick road
اتومبیلم در جاده‌ی لیز سر خورد.

8. The dancers gave a very slick performance.
[ترجمه ترگمان]رقاصان عملکرد بسیار خوبی داشتند
[ترجمه گوگل]رقصندگان عملکرد بسیار نرم و لطیف داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. She's very slick, but I don't believe a word she says.
[ترجمه ترگمان]خیلی زرنگ است، اما حرفش را باور نمی‌کنم
[ترجمه گوگل]او بسیار صاف است، اما من باور نمی کنم یک کلمه او می گوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Slick

سطح صیقلی (اسم)
slick
سطح صاف (اسم)
slick , smooth
مطلق (صفت)
abstract , absolute , utter , sheer , total , full , independent , unconditional , unconditioned , slick , unlimited , categorical , implicit , downright , arbitrary , despotic , categoric , unrestrained , plenipotentiary , thetic , thetical
جذاب (صفت)
absorbing , charming , appealing , nifty , cute , slick , fetching , lovable , loveable , dashing , bonnie , bonny , copacetic , personable , well-off
ماهر (صفت)
capable , slick , great , handy , understanding , industrious , cunning , adept , skilled , expert , skillful , proficient , skilful , dexterous , adroit , deft , dextrous , light-footed , light-handed , ingenious , workmanlike , workmanly , natty , sciential , wieldy
صاف (صفت)
clean , slick , clear , explicit , plain , even , sleek , glossy , plane , flat , glabrous , smooth , silvery , flattened , limpid , serene , glace , silken , straight-line , unruffled
نرم (صفت)
slick , fine , effeminate , supple , suave , sleek , mellow , soft , tractable , downy , limp , floppy , smooth , limber , spongy , pliant , flexible , lubricious , flexuous , cottony , fluffy , tractile , treatable , plastic , glace , flabby , plumy , lissom , lissome , lithesome , lithe , flexural , sequacious , levigated , silky , irrefrangible , lambent , sericeous , silken
یک دست (صفت)
slick , similar , uniform , flat , unmixed
لیز (صفت)
slick , glib , lubricious , slippery , slippy , slithery , saponaceous , slimy
نرم و صاف کردن (فعل)
slick
یک دست کردن (فعل)
slick

معنی عبارات مرتبط با Slick به فارسی

حیوان بی گوش، حیوان فاقد گوش خارجی
دشمنی صرف
لکه ی نفت (شناور روی آب دریا یا رودخانه)، نفت شناور

معنی Slick در دیکشنری تخصصی

[نساجی] صاف - لیز - صیقلی - براق
[خاک شناسی] نقاط چرب

معنی کلمه Slick به انگلیسی

slick
• area that is smooth or slippery; floating film of oil; magazine printed on shiny paper (informal)
• make smooth and glossy, make sleek; make tidy, spruce up (informal)
• slippery; shiny, glossy, smooth; clever; sly; sophisticated and superficial; great, excellent (slang)
• in a smooth manner, cleverly
• a slick is the same as an oil slick.
• a slick book or film seems well-made and attractive, but may have little quality or sincerity; used showing disapproval.
• a slick person speaks easily and is persuasive, but may not always be sincere; used showing disapproval.
• a slick action, thing, or person is professionally presented or appears smart and attractive.
• a slick action is done quickly and smoothly, without obvious effort.
grace slick
• (born 1939 as grace barnett wing) lead singer of several psychedelic rock bands during the 1960s (including "jefferson airplane")
oil slick
• glossy smooth spot on the water's surface (created by an oil spill, environmental pollution)
• an oil slick is a layer of oil that is floating on top of the sea or a lake because oil has accidentally come out of a ship or container.

Slick را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هتاو نصیری
حقه باز
حقه بازی
آرزو
She's a slick opertator.
از هر انگشتش یه هنر میباره
morteza
سطحی
ashkan
خوشتیپ، شیک پوش
Sheri
باهوش-حرفه ای
خوشتیپ -جذاب
دغل باز-حقه باز
English User
کار بلد و کاردرست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی slick

کلمه : slick
املای فارسی : سلیکک
اشتباه تایپی : سمهزن
عکس slick : در گوگل

آیا معنی Slick مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )