برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1461 100 1

Shopping Cart

واژه Shopping Cart در جمله های نمونه

1. Two women wheeled the shopping cart into the dairy cooler for safekeeping so the Moes could go have lunch.
[ترجمه ترگمان]دو زن، چرخ‌دستی خرید را به the بستند تا آن را امن نگه دارند تا مو هم بتواند ناهار بخورد
[ترجمه گوگل]دو زن سبد خرید را به سمت کولر لبنی چرخانده بودند تا بتوانند ناهار بخورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Pushing a shopping cart full of possessions.
[ترجمه رضا امینی] سبد حمل خرید
|
[ترجمه ترگمان] داشتن یه گاری پر از دارایی
[ترجمه گوگل]با فشار دادن یک سبد خرید پر از اموال
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I wheel a shopping cart down the aisles of the neighborhood Grand Union, and he follows, swiftly, greedily.
[ترجمه ترگمان]من یک گاری خرید را از میان راهروهای آن ناحیه دور می‌کنم و او به چابکی و حریصانه به دنبال او می‌آید
[ترجمه گوگل]من یک سبد خرید را به پایین راهروهای محله اتحاد بزرگ می کشم، و به سرعت، به طرز وحشیانه ای دنبال می کند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه Shopping Cart به انگلیسی

shopping cart
• push cart in which one places items to be purchased

Shopping Cart را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بابک محقق
چرخ دستی، چرخ خرید فروشگاهی
زهرا دولت دوست
=trolley(انگلیسی بریتانیایی)
قاسم
کارت خرید
MAHDI
سبد خر ید
آنیتا بهرامی نیا
سبد خرید فروشگاه
آنیتا بهرامی نیا
سبد خرید فرشگاه
محمود
دوزن
محمود
دوزن
Pardis
سبد فروشگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Shopping Cart مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران