برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

Scrape

/ˈskreɪp/ /skreɪp/

معنی: گیر، خراشیدگی، اثر خراش، خراش، گرفتاری، زدودن، پاک کردن، خاراندن، خراشاندن، خست کردن، با ناخن و جنگال خراشیدن، تراشیدن، خراشیدن، پنجول زدن، ستردن
معانی دیگر: (با چیز زبر یا تیز) خراشاندن، (با خراش) کشیده شدن یا کشیدن، سکنجیدن، (با کشیدن یا خراشاندن) پاک کردن، گزن کشیدن، سرهم کردن، جور کردن، (از اینجا و آنجا) فراهم کردن، (خرده خرده) جمع کردن، جمع و جور کردن، (با خراشیده شدن روی چیزی) صدای ناهنجار ایجاد کردن، با صدا مالیده شدن (بر چیزی)، (با: along یا by یا through) دوام آوردن، تاب آوردن، (با سختی) گذران کردن، خراش دادن، تراشیدگی، خراشیدگی (به ویژه پوست بدن و غیره)، اصطکاک، (در اثر خراش) صدا، خش خش، خرت خرت، مخمصه، هچل، (با ناخن یا چنگال) کندن، کاویدن، (هنگام تعظیم کردن) پا را عقب کشیدن، دعوا، کتککاری، برخورد، باکهنه یاچیزی ساییدن یا پاک کردن

بررسی کلمه Scrape

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: scrapes, scraping, scraped
(1) تعریف: to rub the surface of with something sharp or abrasive, as for cleaning or removing material.
مترادف: abrade, rasp, scour, scratch
مشابه: chafe, file, gouge, grate, graze, grind, grit, plane, rub, sand, scrub, strip

(2) تعریف: to remove (material) from a surface by rubbing with something sharp or abrasive.
مترادف: scour, strip
مشابه: gouge, peel, remove, rub, scrub

- He scraped off the old paint.
[ترجمه ترگمان] نقاشی کهنه را تراشید
[ترجمه گوگل] او رنگ قدیمی را از بین برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to rub, draw, or push (something sharp or abrasive) harshly across a surface.
مترادف: scratch
مشابه: cut, grate, grind, rasp, rub

(4) تعریف: to injure or damage by sliding or rubbing against something sharp or abrasive.
مترادف: abrade, scratch, scuff
مشابه: cut, excoriate, gash, graze, lacerate, mark, nick, skin, slash, slice, wound

- The boy scraped his knee on the pavement.
[ترجمه ترگمان] پسر زانوی خود را روی سنگفرش کشید
[ترجمه گوگل] پسر بر روی ...

واژه Scrape در جمله های نمونه

1. scrape the bottom of the barrel
(خودمانی) به ته دیگ رسیدن،دچار کمبود شدن

2. please scrape your shoes before entering
لطفا پیش از ورود کفش‌های خود را (با مالیدن به کفش پاک کن) تمیز کنید.

3. the scrape of their footsteps in the hallway
صدای (کشیده شدن) قدم‌های آنها در راهرو

4. to scrape out a word
پاک کردن یک واژه

5. to scrape scales off a fish
فلس‌های ماهی را (خراشاندن و) پاک کردن

6. to scrape the ice off a car's windows
یخ را از پنجره‌های اتومبیل تراشیدن

7. to scrape the paint off chair and smooth its surface with sandpaper
رنگ صندلی را تراشیدن و رویه‌ی آن را با کاغذ سنباده صاف کردن

8. bow and scrape
خیلی اظهار ادب کردن،خضوع و خشوع کردن

9. we have to scrape up money for the rent
هر طوری شده باید پول اجاره را فراهم کنیم.

10. you must first scrape the old paint!
اول بایستی رنگ کهنه را بتراشی‌!

11. rocks worn by the scrape of glaciers
صخره‌هایی که در اثر خراش یخرودها فرسایش یافته‌اند

12. He heard the scrape of chairs being dragged across the floor.
...

مترادف Scrape

گیر (اسم)
scrape , fix , entanglement , hitch , trap , obstacle , impediment , bug , gripe , impasse , snag , embroglio , holdback , holdfast , kink , tanglement
خراشیدگی (اسم)
scrape , graze
اثر خراش (اسم)
scrape
خراش (اسم)
abrasion , attrition , scratch , scrape , scuff , graze , rift , chafe , chap , scab , scotch
گرفتاری (اسم)
scrape , ado , involvement , plight , entanglement , captivity , hitch , assurance , constraint , mire , drawing , snarl , encumbrance , nodus , tanglement
زدودن (فعل)
remove , wipe , clean , scrape , clear , purge , eliminate , obliterate , wipe out , scour , blot out , sweep , swab , scurf , deterge , efface , shuck
پاک کردن (فعل)
wash , wipe , abrade , erase , clean , purify , cleanse , rub , scrape , absolve , absterge , purge , assoil , obliterate , expiate , mop , furbish , lustrate , deterge , efface , sublimate , willow , winnow , wipe up
خاراندن (فعل)
scratch , scrape
خراشاندن (فعل)
scratch , scrape
خست کردن (فعل)
scrape , scrimp , screw
با ناخن و جنگال خراشیدن (فعل)
scrape
تراشیدن (فعل)
erase , carve , scrape , face , grain , trim , expunge , pare , grave , shave , whittle , excoriate , exfoliate , raze , rase , resect
خراشیدن (فعل)
erase , scratch , scrape , graze , chafe , scrub , glance , scab , rase
پنجول زدن (فعل)
scrape , clapperclaw
ستردن (فعل)
erase , scrape , scrub , obliterate , shave , raze , efface , rase

معنی عبارات مرتبط با Scrape به فارسی

خسیس، لئیم
(خودمانی) به ته دیگ رسیدن، دچار کمبود شدن
خیلی اظهار ادب کردن، خضوع و خشوع کردن

معنی کلمه Scrape به انگلیسی

scrape
• scour, scrub, rub; remove material from a surface by rubbing; achieve or collect with difficulty; grate, produce strident sounds
• grating, sound of two surfaces rubbing against one another; scratch, abrasion; predicament, difficult situation
• if you scrape something from a surface or scrape it off, you remove it by pulling a knife or other object over it.
• if you scrape something, you remove its skin or surface by pulling a knife over it.
• if you scrape one thing against another, you rub the first thing against the second, causing slight damage.
• if something scrapes something else or scrapes against it, it rubs against it and damages it slightly or makes a harsh noise. verb here but can also be used as a singular noun. e.g. ...the clink and scrape of knives and forks.
• you say that people scrape when they spend as little money as possible in order to have enough money to buy things that they want or need.
• if you scrape through a competition or examination, you only just succeed in winning or passing it.
• if you scrape together an amount of money or a number of things you need, you succeed with difficulty in obtaining them.
• if you scrape up an amount of money, you succeed with difficulty to get the money you need.
scrape a living
• survive with difficulty
scrape a wall
• scrub a wall
scrape one's dish
• clean one's plate, eat every bit of food off a plate
scrape out a hole in the ground
• dig a hole in the earth
scrape shoe
• sycophant, one who flatters, obsequious person
scrape the barrel
• be compelled to use one's last resource (when a person has exhausted his resources)
...

Scrape را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارا
با سختی در آزمون یا مسابقه ای قبول شدن . مثلا
France scraped a 3-2 win over Norway.
یوسف صابری
پاک کردن(مخصوصا لایه ای که روی چیزی ایجاد شده،مثل پاک کردن زنگار از آینه)
Shirinbahari
به دردسرافتادن. در شرایط سخت بودن
He got into all sorts of scrapes as a boy
bono
از وسط جمع کردن (بیشتر در مورد پول)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی scrape

کلمه : scrape
املای فارسی : سکرپ
اشتباه تایپی : سزقشحث
عکس scrape : در گوگل

آیا معنی Scrape مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )