برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1405 100 1

Saintly

/ˈseɪntli/ /ˈseɪntli/

وابسته به یا سزاوار شخص مقدس، مقدسانه، ولی صفت، پیر صفت، دین دار، درخورمقدسین واولیاء

بررسی کلمه Saintly

صفت ( adjective )
حالات: saintlier, saintliest
مشتقات: saintliness (n.)
• : تعریف: befitting a saint.
مترادف: beatific, holy, immaculate, sainted
متضاد: ungodly
مشابه: angelic, godly, incorruptible, innocent, pious, sinless, virtuous

- his saintly behavior
[ترجمه ترگمان] رفتار saintly
[ترجمه گوگل] رفتار سعادت او
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Saintly در جمله های نمونه

1. She led a saintly and blameless life.
[ترجمه ترگمان]او زندگی مقدسی و blameless را رهبری می‌کرد
[ترجمه گوگل]او یک زندگی مقدس و بی ادب را رهبری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She has been saintly in her self-restraint.
[ترجمه ترگمان] اون تو دفاع از خودش مقدس بوده
[ترجمه گوگل]او خود را در آغوش گرفتار کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Her saintly manner concealed a devious mind.
[ترجمه ترگمان]رفتار saintly ذهن او را پنهان کرده بود
[ترجمه گوگل]شیوه ی مقدس او ذهن مبهم را پنهان کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This might seem excessively saintly and magnanimous.
[ترجمه ترگمان]این ممکن است خیلی زیبا و بزرگوار به نظر برسد
[ترجمه گوگل]این ممکن است به نظر می رسد بیش از حد مقدس و محبت آمیز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه Saintly به انگلیسی

saintly
• pertaining to a saint; appropriate for a saint; holy, sacred, hallowed
• a saintly person behaves in a very good or holy way.

Saintly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
درستکار، پاکدامن

* دقت شود که صفت است نه قید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی saintly
کلمه : saintly
املای فارسی : سینتلی
اشتباه تایپی : سشهدفمغ
عکس saintly : در گوگل

آیا معنی Saintly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )