rust removal

پیشنهاد کاربران

rust removal ( خوردگی )
واژه مصوب: زنگ زدایی
تعریف: زدودن زنگ و پوسته از سطح فلز با روش های فیزیکی و شیمیایی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما