rushes

تخصصی

[سینما] راش / روزانه ها

پیشنهاد کاربران

سازوها
ترشح می شود
rushes ( سینما و تلویزیون )
واژه مصوب: روزانه‏ها
تعریف: نخستین چاپ های نسخۀ مثبت برای آگاهی از نتیجۀ کار روزانۀ گروه فیلم برداری|||متـ . نسخۀ روزانه‏ها rush print
فیلم های تدوین نشده
هجوم بردن ، حرکات سریع
عبور میکند
He rushes through the forest
از میان جنگل عبور میکند
Rushes through ینی عبور کردن یا از ی جایی رد شدن
حمله کردن ، هجوم بردن

بپرس