run wild


1- وحشی شدن، سر به بیابان گذاشتن 2- وحشیگری کردن، از دسته در رفتن، لگام گسیختگی کردن، از دست رفتن
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to grow unrestrained or unchecked.
مترادف: run riot
مشابه: proliferate, spread

- weeds that are allowed to run wild
[ترجمه ترگمان] علف های هرز که مجاز به فرار از حیات وحش بودند
[ترجمه گوگل] علف های هرز که اجازه داده اند وحشی شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to display a lack of restraint or control.
مترادف: run riot
مشابه: carry on, rampage, storm

- The teenagers ran wild at the rock concert.
[ترجمه ترگمان] نوجوون ها توی کنسرت راک دیوونه شدن
[ترجمه گوگل] نوجوانان در کنسرت راک جنگنده وحشی داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. Those boys have been allowed to run wild.
[ترجمه ترگمان] اون پسرا اجازه دارن وحشی بازی در بیارن
[ترجمه گوگل]این پسران مجاز به اجرای وحشی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Let your imagination run wild and be creative.
[ترجمه ترگمان]بگذارید تخیل شما وحشی شود و خلاق باشد
[ترجمه گوگل]اجازه دهید تخیل شما وحشی و خلاق باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Be creative - allow your imagination to run wild .
[ترجمه ترگمان]خلاق باشید - به تخیل خود اجازه دهید که وحشی شود
[ترجمه گوگل]خلاق باشید - اجازه دهید تخیل شما برای اجرای وحشی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They will run wild freed from the fetters of control.
[ترجمه ترگمان]آن ها آزاد خواهند شد و از غل و زنجیر عبور آزاد خواهند شد
[ترجمه گوگل]آنها از وحشیان کنترل آزاد خواهند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The ivy has run wild.
[ترجمه ترگمان]پیچک وحشی شده است
[ترجمه گوگل]پیچک اجرا وحشی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She allowed her imagination to run wild.
[ترجمه ترگمان]به مخیله اش خطور کرد که دیوانه شده باشد
[ترجمه گوگل]او تصور خود را برای اجرای وحشی انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Because now the workers could run wild.
[ترجمه ترگمان] چون الان کارگرها ممکنه وحشی بشن
[ترجمه گوگل]چون اکنون کارگران می توانند وحشی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The children run wild, in shirts and jeans.
[ترجمه ترگمان]بچه ها پیراهن و شلوار جین پوشیده بودند
[ترجمه گوگل]بچه ها وحشی، پیراهن و شلوار جین را اجرا می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Pam just lets here kids run wild.
[ترجمه ترگمان]پم، بیا بریم بچه ها دیوونه بازی در بیاریم
[ترجمه گوگل]پام فقط اجازه می دهد در اینجا بچه ها اجرا وحشی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. They run wild into the woods, filthy, skeletal and naked.
[ترجمه ترگمان]ان ها وحشی و لخت و لخت و لخت در جنگل می دوند
[ترجمه گوگل]آنها به جنگل وحشی، کثیف، اسکلتی و برهنه می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Central bankers are allowing global capital to run wild.
[ترجمه ترگمان]بانکداران مرکزی به سرمایه جهانی اجازه شرکت در حیات وحش را می دهند
[ترجمه گوگل]بانکداران مرکزی اجازه می دهند سرمایه جهانی سرمایه گذاری وحشی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The neighbors had allowed their lawn to run wild.
[ترجمه ترگمان]همسایگان به چمن زار خود اجازه داده بودند که وحشی شوند
[ترجمه گوگل]همسایگان اجازه دادند چمن خود را به وحشی ببرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. I saw that the garden had run wild.
[ترجمه ترگمان]دیدم که باغ وحشی شده است
[ترجمه گوگل]من دیدم که باغ وحشی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Molly has let that girl run wild.
[ترجمه ترگمان]مالی \"گذاشت اون دختره وحشی بشه\"
[ترجمه گوگل]مولی اجازه داده است که دختر وحشی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Maybe they're to run wild until they find someone wildto run with.
[ترجمه ترگمان]شاید تا وقتی کسی رو پیدا کنن که باه اش فرار کنه وحشی به شن
[ترجمه گوگل]شاید آنها می خواهند وحشی را تا زمانی که کسی با کسی که با وی کار می کند پیدا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• act unruly, behave in a disorderly manner; grow in the wild

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه1 - وحشی شدن، سر به بیابان گذاشتن 2 - وحشی ...بررسی کلمهعبارت ( phrase ) • ( 1 ) تعریف: to grow unrestrained or unchecked. • مترادف: run riot • م ...جمله های نمونه1. Those boys have been allowed to run wild. [ترجمه ترگمان] اون پسرا اجازه دارن وحشی بازی در بی ...انگلیسی به انگلیسیact unruly, behave in a disorderly manner; grow in the wild
معنی run wild، مفهوم run wild، تعریف run wild، معرفی run wild، run wild چیست، run wild یعنی چی، run wild یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف r، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف r، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف r
کلمه بعدی: runabout
اشتباه تایپی: قعد صهمی
آوا: /ران وایلد/
عکس run wild : در گوگل
معنی run wild

پیشنهاد کاربران

غیر قابل کنترل
از کنترل خارج شدن، آزاد شدن، رها شدن، لجام گسیختن، بطور هرزه روییدن، خودرو، سرکش و نافرمان شدن!
Letting the adrenaline run wild
اجازه آزاد شدن به ادرنالین!
اجازه دادن به آدرنالین برای لجام گسیختن!
The rambler roses are running wild
رز های رمبلر ( نوعی رز ) بصورت خودرو هستند.
رز های رمبلر بصورت وحشی رشد می کنند.
Let your imagination run wild
اجازه بده قوه تخیلت به پرواز در بیاد!
( در مورد کودکان ) شلوغ کردن، دویدن و سروصدا کردن، جایی را روی سرشان گذاشتن
مثلا
he was running wild in supermarket
یعنی فروشگاه را روی سرش گذاشته بود
بی بند و باری
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما