run out of road

پیشنهاد کاربران

can't go forward
منابع و حمایت را از دست دادن، قادر به ادامه دادن نبودن، کنار گذاشته شدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما