run interference


(فوتبال آمریکایی) دارنده ی توپ را همراهی کردن (به منظور تنه زدن به یا پس زدن حریفان)
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

حمایت کردن
سپر بلا شدن
بین دو طرف وساطت کردن
میانجی شدن
پا وسط گذاشتن برا کسی
از دعوا جلوگیری کردن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما