row

/ˈroʊ//raʊ/

معنی: صف، خط، سطر، رده، ریسه، ردیف، قطار، قیل و قال، راسته، رج، ردیف چند خانه، بخط کردن، ردیف کردن، پارو زدن، قرار دادن، راندن
معانی دیگر: دخ، خرند، رجه، خیابان (که دوطرف آن ساختمان ها یا موسسات مشابه قرار داشته باشند)، رج کردن یا زدن، (قایق) راندن، (با قایق پارویی) حمل کردن، بردن، (قایق) دارای تعداد معینی پارو بودن، در مسابقه ی پاروزنی (قایق رانی با پارو) شرکت کردن، پاروزنی، سروصدا، جنجال، دادوبیداد، جنگ و دعوا، مرافعه، بگومگو، جنگ و دعوا کردن، جنجال به پا کردن، آشوب کردن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
عبارات: a hard row to hoe, a long row to hoe
(1) تعریف: things or people arranged approximately in a straight line.
مترادف: file, line, queue, rank

- The chairs were placed very neatly in a row.
[ترجمه گوگل] صندلی ها خیلی مرتب در یک ردیف قرار گرفته بودند
[ترجمه ترگمان] صندلی ها را خیلی مرتب روی یک ردیف چیده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I stand in the back row of the chorus.
[ترجمه گوگل] من در ردیف عقب گروه کر می ایستم
[ترجمه ترگمان] من در ردیف عقب گروه کر می ایستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: seats so arranged in a theater, stadium, or the like.
مترادف: tier

- Our seats are in the third row of the balcony.
[ترجمه گوگل] صندلی های ما در ردیف سوم بالکن است
[ترجمه ترگمان] صندلی های ما توی ردیف سوم بالکن هستن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: an unbroken succession over time.

- She sang at the festival for five years in a row.
[ترجمه Zeynab] اون پنج سال متوالی در فستیوال آواز خواند.
|
[ترجمه گوگل] او پنج سال متوالی در این جشنواره آواز خواند
[ترجمه ترگمان] او برای پنج سال در این جشنواره آواز خواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: rows, rowing, rowed
• : تعریف: to set in a row.
مترادف: line, rank
مشابه: queue, range, sequence, string, tier
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: rows, rowing, rowed
(1) تعریف: to cause a boat to move forward by means of oars.
مترادف: oar, paddle
مشابه: pull, scull

(2) تعریف: to exercise on a rowing machine.
مشابه: oar, scull
فعل گذرا ( transitive verb )
(1) تعریف: to cause (a boat) to move forward by means of oars.
مترادف: oar, paddle
مشابه: pull, scull

(2) تعریف: to carry in a boat propelled by oars.
مترادف: paddle
مشابه: boat, canoe, oar

(3) تعریف: to race against in a boat propelled by oars.
مترادف: scull
اسم ( noun )
مشتقات: rower (n.)
• : تعریف: an outing or trip in a boat that is rowed.
اسم ( noun )
• : تعریف: (chiefly British) a loud or quarrelsome dispute.
مترادف: altercation, argument, bicker, conflict, fight, quarrel
مشابه: affray, broil, feud, fuss, skirmish

- Can't we discuss this in a civil manner and not get into a row about it?
[ترجمه گوگل] آیا نمی توان در این مورد به صورت مدنی بحث کرد و در مورد آن بحث و جدل نکرد؟
[ترجمه ترگمان] نمی توانیم در این باره با این موضوع بحث کنیم و در این مورد با هم دعوا نکنیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: (chiefly British) to have a loud or quarrelsome dispute.

- They were rowing about money again last night.
[ترجمه محبوبه امیر] دیشب باز به خاطر پول بگو مگو می کردند
|
[ترجمه گوگل] دیشب دوباره برای پول پارو می زدند
[ترجمه ترگمان] دیشب به خاطر پول پارو می زدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. row the boat ashore!
قایق را به سوی ساحل پارو بزن !

2. a row of nondescript houses
یک ردیف خانه ی عاری از ویژگی

3. a row of seats
یک ردیف صندلی

4. a row of seedy houses
یک ردیف خانه های رنگ و رو رفته

5. a row of stones set athwart the creek
یک ردیف سنگ چیده شده از یک طرف به طرف دیگر نهر

6. a row of trees
یک ردیف درخت

7. a row of trim houses
یک ردیف خانه های تر و تمیز

8. a row of uniform houses
یک ردیف خانه های هم شکل

9. cannery row
خیابان کارخانه های کنسرو سازی

10. to row upstream, stemming the current
مخالف جریان آب به طرف بالای رودخانه پارو زدن

11. a dormitory row
خیابان خوابگاه های دانشجویی

12. the ninth row
ردیف نهم

13. in a row
مدام،پی درپی،پشت سرهم،به ردیف

14. we witnessed a row between that husband and wife
شاهد دعوای آن زن و شوهر بودیم.

15. long (or hard) row to hoe
کار طاقت فرسا،کار خسته کننده ای که باید انجام شود

16. four days in a row
چهار روز پی درپی

17. it is hard to row a boat up a river
پارو زدن قایق خلاف جهت رودخانه دشوار است.

18. he charged 500 tomans to row us across the river
500 تومان گرفت که ما را با قایق به آن سوی رودخانه ببرد.

19. the middle house in that row of houses
خانه ی میانی در آن ردیف خانه ها

20. we got ready for a row on the lake
برای پاروزنی روی دریاچه آماده شدیم.

21. make (or kick up) a row
قیل و قال راه انداختن،سرو صداکردن

22. the children had created a tremendous row
بچه ها سروصدای عجیبی به پا کرده بودند.

23. The children were asked to stand in a row.
[ترجمه گوگل]از بچه ها خواسته شد که پشت سر هم بایستند
[ترجمه ترگمان]از بچه ها خواسته شد که در یک ردیف بایستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. The students stood in a row.
[ترجمه گوگل]دانش آموزان پشت سر هم ایستادند
[ترجمه ترگمان]دانش آموزان در یک ردیف ایستادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. And still the row rumbles on over who is to blame for the steadily surging crime statistics.
[ترجمه گوگل]و هنوز هم بحث بر سر اینکه چه کسی مقصر افزایش پیوسته آمار جرم و جنایت است، می پیچد
[ترجمه ترگمان]و هنوز هم سر و صدا از طرف کسی که متهم به آمار جرم و جوش و خروش است، سر و صدا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

26. The row had left him physically exhausted.
[ترجمه گوگل]دعوا او را از نظر جسمی خسته کرده بود
[ترجمه ترگمان]این ردیف او را از نظر جسمی خسته کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. She drew a row of trees receding into the distance to demonstrate the laws of perspective.
[ترجمه گوگل]او ردیفی از درختان را ترسیم کرد که به دوردست ها فرو رفتند تا قوانین چشم انداز را نشان دهد
[ترجمه ترگمان]او ردیفی از درختان را به سمت عقب کشید تا قوانین دورنما را نشان دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. My dad's in the front row, on the extreme left of the picture.
[ترجمه گوگل]پدرم در ردیف اول، سمت چپ عکس است
[ترجمه ترگمان]پدرم در ردیف جلو، در سمت چپ تصویر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

29. "She's probably had a row with her boyfriend," Charles opined.
[ترجمه Newmoon] چارلز اظهار داشت: او احتمالا با دوست پسرش کشمکشی داشته است
|
[ترجمه گوگل]چارلز گفت: "او احتمالا با دوست پسرش دعوا داشته است "
[ترجمه ترگمان]چارلز اظهار داشت: \" او احتمالا یک ردیف با دوست پسرش داشته است \"
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

30. He became a skid row type of drunkard.
[ترجمه گوگل]او تبدیل به یک مست گیره دار شد
[ترجمه ترگمان]او به نوع row متوسل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

صف (اسم)
muster, row, series, army, queue, lineup, array, rank, formation, cue, file

خط (اسم)
hand, order, groove, way, road, character, bar, mark, letter, row, line, file, feature, writing, track, script, streak, charter, letter missive, stripe, calligraphy, rut, ruler, ruck, message, legend, fascia, stria, handwriting, penmanship, printmaking, tails

سطر (اسم)
row, line, by-line

رده (اسم)
row, tier, series, line, category, class, echelon

ریسه (اسم)
row, chain

ردیف (اسم)
order, run, row, tier, string, series, line, rank, cue, succession

قطار (اسم)
train, row, string, rank, file, tandem

قیل و قال (اسم)
noise, row, fracas, jangle, ruction

راسته (اسم)
order, row, phylum

رج (اسم)
row

ردیف چند خانه (اسم)
row

بخط کردن (فعل)
row

ردیف کردن (فعل)
align, row, tier

پارو زدن (فعل)
row, paddle, oar, scull

قرار دادن (فعل)
lodge, place, put, fix, pose, park, row, set, mount, pack, locate, include, posture, posit, superpose

راندن (فعل)
hurry, force, run, pilot, steer, row, repulse, drive, rein, poach, whisk, conn, drive away, dislodge, send away, unkennel

تخصصی

[کامپیوتر] سطر ؛ ردیف
[برق و الکترونیک] سطر
[ریاضیات] سطری، ردیف، سطر، رج

انگلیسی به انگلیسی

• horizontal line; journey in a rowboat; instance of paddling; argument, quarrel; noise, ruckus
paddle, propel a boat with oars; rebuke, scold, reprimand (british)

پیشنهاد کاربران

دعوا کردن، مشاجره کردن، بگومگو کردن
Row also means a noisy argument
ردیف، سطر
مثال: They sat in the front row at the concert.
آنها در ردیف جلویی در کنسرت نشستند.
*آموزش زبانهای انگلیسی، ترکی استانبولی و اسپانیایی
ردیف
پارو زدن
قایق راندن
پاروزنی
row: ردیف
در ورزش به معنی حرکت قایقی
I had a row with my husnand yestreday
من دیروز با شوهرم بگو و مگو داشتم
Row dollars with this job in Iran move before it's late
Argument or quarrel
سر و صدا
رج کردن. [ رَ ک َدَ ] ( مص مرکب ) به صف نهادن. به صف کردن. به دسته کردن. به ردیف کردن. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) . مردف ساختن. به راه نهادن. دسته کردن از قبیل آجر و جز آن.
row ( حمل‏ونقل دریایی )
واژه مصوب: ردیف
تعریف: هریک از تقسیمات طولی در امتداد طول که به عنوان یکی از مختصات سه گانۀ کشتی محل استقرار بارگُنج ها شماره گذاری می شود
اختلاف ( دو گروه/دسته/کشور/. . . ) با هم برسر . . . ( یک موضوع/. . . ) ، مناقشه ، کشمکش ، درگیری ، بحث ، . . .
the mother
is rowing to move the canoe forward
ردیف
قایق ( پارویی ) راندن
We were rowing against the wind
جنجال - قیل و قال - سروصدا - مرافعه
Novak Djokovic arrives in Serbia after deportation from Australia over COVID vaccine row
پارو زدن . پاروزنی
تعریف: things or people arranged approximately in a straight line.
مترادف: file, line, queue, rank
row ( n ) مشاجره کردن row /raʊ/ British English

تیر و کمان
سوار شدن

پارو زدن
پشت سر هم، بدون وقفه
مثال:
we get six days off in a row
( شیمی ) : تناوب
1. A line of things
2. the activity of making a boat move through water using oars
3. A noisy argument or fight
Rowing mechine یعنی ماشین رکاب یا رکاب زنی.
اقلید فارس
در جمله زیر {نمیتوانستیم پارو بزنیم}
we couldn't row
مشاجره ای که در پیشنهاد بالا گفته شد محدود میشود به مشاجره هایی با دلخوری های کوچک بین طرفینی که همدیگر را میشناسند مثل دعوای زن و شوهری
مشاجره کردن
I had a row with him= I argued with him
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٨)

بپرس