route 128

تخصصی

[کامپیوتر] بزرگراهی که از حومه ی ناحیه غربی Massachusets, boston عبور کرده و از میان شهرهای needham و waltham می گذرد . در rout 128 چند شرکت کامپیوتری از جمله DEC , lotus مستقر هستند . نگاه کنید به digital equipment . silicon valley , corporation .

معنی یا پیشنهاد شما