roll up menu

تخصصی

[کامپیوتر] منوی گلوله ای کادر گفتگیویی که تا زمان انتخاب یک گزینه از ان، باز می ماند . پس از پایان کار، این کادر می تواند در هر مکانی قرار بگیرد . حتی می توان آن را به صورتی گلوله کرد ( لوله کرد ) که به اندازه ی خط عنوان خود باشد . مفهوم این کادر بسیار شبیه به toolbox ( کادر ابزار ) است .

معنی یا پیشنهاد شما