roll into

پیشنهاد کاربران

۱. . وقتی چند تا موجودیت ( انسان یا شی ) با هم در قالب یک موجودیت ( انسان یا شی ) تلفیق و ترکیب می شن.
۲. ظاهر شدن.
بگونه ی یکجا در کسی یا جایی گردآمدن
به طور ناگهانی یا دیر به جایی آمدن

بپرس