rockfall

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. The road was blocked by a rockfall.
[ترجمه ترگمان]جاده توسط a مسدود شده بود
[ترجمه گوگل]جاده با سنگاپور مسدود شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is thought that the avalanche was started by a small rock-fall on the higher slopes.
[ترجمه ترگمان]تصور می شود که سقوط بهمن توسط یک صخره کوچک در شیب های مرتفع تر آغاز شده است
[ترجمه گوگل]تصور می شود که بهمن با یک سقوط کوچک در دامنه های بالاتر آغاز شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The rockfall lasted at least a minute.
[ترجمه ترگمان]The دست کم یک دقیقه طول کشید
[ترجمه گوگل]سنگاپور حداقل یک دقیقه طول کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Jagged boulders from rockfalls triggered by ice and rushing water made progress difficult.
[ترجمه ترگمان]سنگ های Jagged از rockfalls که به وسیله یخ و آب خروشان به راه انداخته بودند، پیشرفت را دشوار کرده بودند
[ترجمه گوگل]سنگ فرشهای سنگی که از یخ زده و عجله آب به دست می آید پیشرفت سنگین را دشوار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Particularly disastrous, but not uncommon, have been the effects of landslips and rock-falls into bodies of water.
[ترجمه ترگمان]به خصوص فاجعه بار، اما غیر معمول، اثرات of و صخره در بدن آب قرار گرفته است
[ترجمه گوگل]به طور خاص فاجعه آمیز، اما نه غیر معمول، اثرات زمین لغزش ها و سنگ های سقوط به بدن آب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The scale of this rockfall certainly suggests that there will continue to be collapses on this popular buttress.
[ترجمه ترگمان]مقیاس این rockfall قطعا نشان می دهد که همچنان بر روی این buttress محبوب نابود خواهد شد
[ترجمه گوگل]مقیاس این سنگ قبر قطعا نشان می دهد که در این فروپاشی در این فورمه محبوب ادامه خواهد داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. On the other hand, study of rockfall doesn't comply with the characters of safe net system.
[ترجمه ترگمان]از سوی دیگر، مطالعه of با ویژگی های سیستم شبکه ایمن مطابقت ندارد
[ترجمه گوگل]از سوی دیگر، مطالعه سنگ کوه با شخصیتهای سیستم ایمنی خالص سازگار نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Finally based on the results of rockfall trace calculation combined with the characters of safe net system, the authors presented the conception and method of design of safe net system.
[ترجمه ترگمان]در نهایت براساس نتایج محاسبه ردیابی rockfall همراه با ویژگی های سیستم خالص شبکه، مولفان مفهوم و روش طراحی سیستم شبکه امن را ارایه دادند
[ترجمه گوگل]در نهایت بر اساس نتایج محاسبات ردیابی سنگ ریزه همراه با کاراکترهای سیستم ایمنی خالص، نویسندگان مفهوم و روش طراحی سیستم ایمنی شبکه را ارائه دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. To study safe net system, on the one hand, much attention is paid to system itself without care of characters of rockfall trace and initial motional parameters.
[ترجمه ترگمان]برای مطالعه سیستم شبکه ایمن، از یک طرف توجه زیادی به خود سیستم بدون توجه به ویژگی های ردیابی و پارامترهای اولیه motional پرداخت می شود
[ترجمه گوگل]برای مطالعه سیستم شبکه خالص، از یک طرف، توجه زیادی به سیستم خود بدون توجه به شخصیت های ردیابی سنگ ریزه و پارامترهای حرکت اولیه پرداخت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. As Chinese railroading is developing rapidly, more demands for safe railway transportation has been presented, and it is completely necessary to build a railway's rockfall monitoring system.
[ترجمه ترگمان]از آنجا که railroading چینی به سرعت در حال توسعه است، تقاضای بیشتری برای حمل و نقل ایمن راه آهن ارائه شده است و لازم است که سیستم نظارتی rockfall راه آهن ایجاد شود
[ترجمه گوگل]همانطور که راه آهن چینی به سرعت در حال توسعه است، تقاضای بیشتری برای حمل و نقل ایمن راه آهن ارائه شده است، و کاملا ضروری است برای ساخت یک سیستم نظارت بر سنگ کوهی راه آهن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. She says he had been complaining about the safety of the mine even before the rockfall.
[ترجمه ترگمان]او می گوید که حتی قبل از the هم در مورد امنیت من شکایت کرده بود
[ترجمه گوگل]او می گوید که او حتی قبل از سنگاپور شکایت کرده است که ایمنی این معدن را نیز دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. He left the mine just a few minutes before a rockfall blocked their exit.
[ترجمه ترگمان]درست چند دقیقه قبل از اینکه کسی جلوی خروج آن ها را بگیرد، از اتاق من بیرون آمد
[ترجمه گوگل]او چند دقیقه قبل از اینکه سنگاپور از خروج خود را مسدود کند، منزل خود را ترک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Many of the miners' relatives came to the site as soon as they heard of the rockfall and set up camp at the minehead.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از بستگان معدنچیان به محض اینکه از اردوگاه شنیدند، به این محل آمدند و کمپ را در the برپا کردند
[ترجمه گوگل]بسیاری از بستگان معدنچیان به محض شنیدن سنگ کوه و قرار دادن اردوگاه در محل ماین به این سایت رسیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Perilous rock is one of main geologic disasters in mountain area of China. Safe net system is a passive control technique for rockfall in recent years.
[ترجمه ترگمان]سنگ Perilous یکی از بزرگ ترین بلایای طبیعی در منطقه کوهستانی چین است سیستم شبکه ای ایمن یک تکنیک کنترل غیرفعال برای rockfall در سال های اخیر است
[ترجمه گوگل]سنگ خطرناک یکی از مهمترین بلایای زمین شناسی در منطقه کوهستان چین است سیستم ایمنی خالص یک روش کنترل منفعل برای سنگاپور در سال های اخیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Maria cannot forget that Dario was not due to work the shift when the rockfall happened.
[ترجمه ترگمان]ماریا نمی تواند فراموش کند که اقای داریو به این خاطر نیست که وقتی the اتفاق افتاد روی آن کار کند
[ترجمه گوگل]ماریا نمیتواند فراموش کند که داریو به دلیل تغییر شغل در هنگام برخورد سنگاپور نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[عمران و معماری] سقوط سنگ - سنگ افتادن - سنگبارش
[زمین شناسی] سنگ افتان، سنگ بارش
[] سنگ ْریزش
[زمین شناسی] سنگ ریزش، ریزش سنگ
[معدن] سنگریزش (ژئوتکنیک)
[آب و خاک] سنگ ریزش

به انگلیسی

• falling down of rocks, rolling down of rocks

پیشنهاد کاربران

noun - countable :
ریزش سنگ
سنگ های به زمین سقوط کرده
( پدیده ای که طی آن سنگ های بزرگ و کوچک از روی کوه یا تپه ای که قرار دارند به پایین سقوط کرده و باعث بروز مشکلاتی مانند: بسته شدن جاده ها، خسارت وارد آمدن به درختان و منازل و . . . . . . می شوند. )

به عنوان مثال :
Much of the destruction was caused by the numerous landslides and rockfalls which came tumbling down from high above
rockfallrockfall
منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rockfall• https://www.ldoceonline.com/dictionary/rockfall
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما