robbed


معنی: غارت زده
شبکه مترجمین ایران

مترادف ها

غارت زده (صفت)
pillaged, plundered, robbed

پیشنهاد کاربران

محروم شدن
دزدی کردن
به یغما برده شده
کسی که به او دزد زده شده است، مورد سرقت و دزدی واقع شدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما