rlogin

تخصصی

[کامپیوتر] ورود از راه دور - یکی از فرمانهای UNIX که امکان میدهد تا از کامپیوتر خود به عنوان ترمینال در کامپیوتر دیگر استفاده کنید. بر خلاف telnet، فرمان rlogin عملیاتی بیش از ایجاد ارتباط انجام می دهد ؛ این فرمان به کامپیوتر دیگر اعلام می کند که چه نوع ترمینالی به کار می برید و نام کاربر را برای آن ارسال می کند.

معنی یا پیشنهاد شما