rj 11

تخصصی

[کامپیوتر] اتصال دهنده ی ماجولار 4 پایه ای که برای اتصال تلفنها و مودمها به خط تلفن به کار می رود . یک اتصال دهنده ی RJ-11 می تواند از دو خط تلفن پشتیبانی کند، یکی بر روی زوج درونی پایه ها و دیگری زوج بیرونی آن .

معنی یا پیشنهاد شما