rh


(شیمی) نشان رودیم
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element rhodium.

جمله های نمونه

1. Design and realization of RH refining process control model system are introduced.
[ترجمه ترگمان]طراحی و تحقق of مدل کنترل فرآیند refining معرفی می شوند
[ترجمه گوگل]طراحی و اجرای سیستم مدل کنترل فرایند تصفیه RH معرفی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The rH(plasma) level was measured ex vivo by antithrombin activity with TT prolongation as index.
[ترجمه ترگمان]سطح پلاسما (پلاسما)در شرایط ازمایشگاهی با فعالیت antithrombin با prolongation TT به عنوان شاخص اندازه گیری شد
[ترجمه گوگل]سطح rH (پلاسما) با استفاده از فعالیت آنتی ترومبین با طول عمر TT به عنوان شاخص در vivo اندازه گیری شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The RH oxygen top-blowing technology performs multi-functions such as decarbonizing, increasing temperature with Al added, cleaning slag in RH vacuum slot, etc.
[ترجمه ترگمان]تکنولوژی blowing اکسیژن RH multi مانند decarbonizing، افزایش دما با Al اضافه شده، ضایعات cleaning در خلا RH و غیره را انجام می دهد
[ترجمه گوگل]تکنولوژی بالا بردن اکسیژن RH چند عملکردی مانند کربن زدایی، افزایش دمای با Al اضافه شده، شستشوی سرباره در شکاف خلاء RH و غیره را انجام می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Susa rh Arts, a professional company for the culture of Christianity.
[ترجمه ترگمان]گروه هنری شوش، یک شرکت حرفه ای برای فرهنگ مسیحیت
[ترجمه گوگل]Susa Rh Arts، یک شرکت حرفه ای برای فرهنگ مسیحیت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The significant test of heterosis (H), rate of heterosis (RH) and potence ratio of heterosis (PH) proved to be identical on statistics.
[ترجمه ترگمان]آزمون معنی دار of (H)، نرخ of (RH)و نسبت potence of (PH)ثابت شد که مشابه آمار است
[ترجمه گوگل]آزمون هتروزیس (H)، میزان هتروزیسم (RH) و نسبت پتانسیل هتروزیس (PH) بر روی آمار ثابت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The conservator will remark that the RH variation is still extreme, compared with the variation allowed by museum standards.
[ترجمه ترگمان]The اظهار خواهد کرد که تغییر RH هنوز بی نهایت است، در مقایسه با تغییرات اعمال شده توسط استانداردهای موزه
[ترجمه گوگل]محافظه کار می گوید که تغییرات RH در مقایسه با تغییرات مجاز توسط استانداردهای موزه همچنان شدید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. One cause may be an RH incompatibility.
[ترجمه ترگمان]ممکن است ناسازگاری و ناسازگاری باشد
[ترجمه گوگل]یک علت ممکن است ناسازگاری RH باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Their humidity dependences of capacitance have switching characteristics with transition point about 85%RH.
[ترجمه ترگمان]وابستگی رطوبت نسبی آن ها دارای ویژگی های کلیدزنی با نقطه گذار در حدود ۸۵ % RH است
[ترجمه گوگل]وابستگی رطوبت خازنی به ویژگی های تعویض با نقطه انتقال حدود 85٪ RH است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. An integrated RH process control model and its industrial application are introduced.
[ترجمه ترگمان]یک مدل کنترل فرآیند RH یکپارچه و کاربرد صنعتی آن معرفی شده است
[ترجمه گوگل]مدل کنترل یکپارچه RH و کاربرد صنعتی آن معرفی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Design the experiments measure varying of the RH in MAP containers under different packaging technology.
[ترجمه ترگمان]طراحی آزمایش ها، اندازه گیری تغییر of در ظروف MAP را تحت تکنولوژی بسته بندی مختلف اندازه گیری می کند
[ترجمه گوگل]طراحی آزمایشات اندازه گیری متفاوت RH در ظروف MAP تحت تکنولوژی بسته بندی متفاوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The trace element Rh exists mainly in native platinum, platinum-iron alloy and Pt-containing osmiridium.
[ترجمه ترگمان]عامل ردیابی، به طور عمده در پلاتین بومی، آلیاژ پلاتین - iron و Pt حاوی Pt وجود دارد
[ترجمه گوگل]عنصر Rh Rh به طور عمده در پلاتین مادری، آلیاژ پلاتین آهن و اسمیدیم حاوی Pt وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Also, configurations, functions and effects of computer control system of RH vacuum refining process are reviewed.
[ترجمه ترگمان]همچنین، پیکربندی، عملکردها و اثرات سیستم کنترل کامپیوتری فرآیند تصفیه RH مرور می شوند
[ترجمه گوگل]همچنین، تنظیمات، توابع و اثرات سیستم کنترل کامپیوتری فرایند پالایش خلاء RH بررسی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Soil temperature ( Ts ) was 12~28℃ . Air relative humidity ( RH ) was 43~ 91 % in general.
[ترجمه ترگمان]دمای خاک (بایدها)۱۲۲۸ درجه سانتی گراد بود رطوبت نسبی هوا (RH)به طور کلی ۴۳ ۹۱ % بود
[ترجمه گوگل]دمای خاک (Ts) 12 ~ 28 ℃ بود رطوبت نسبی هوا (RH) به طور کلی 43 ~ 91٪ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The numerical method was employed to study the effect of technological factors on the inclusion removal in RH degasser.
[ترجمه ترگمان]روش عددی برای مطالعه تاثیر عوامل تکنولوژیکی بر حذف گنجاندن در RH degasser بکار گرفته شد
[ترجمه گوگل]روش عددی برای بررسی تأثیر عوامل تکنولوژیک بر حذف محصور در RH degasser مورد استفاده قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Releasing hormone
موضوع: پزشکی
ترشح هورمون

تخصصی

[شیمی] رودیم، ردیم - عنصر سخت و فلزى به رنگ سفید مایل به خاکسترى
[برق و الکترونیک] rhodium-رودیم عنصر فلزی با عدد اتمی 45 و وزن اتمی 102/91 .

به انگلیسی

• rare metallic element of the platinum family (chemistry)
inherited antigen on the surface of red blood cells (medicine)

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه(شیمی) نشان رودیممخففعبارت کامل: Releasing hormone موضوع: پزش ...بررسی کلمهاختصار ( abbreviation ) • : تعریف: symbol of the chemical element rhodium.جمله های نمونه1. Design and realization of RH refining process control model system are introduced. [ترجمه ترگ ...بررسی تخصصی[شیمی] رودیم، ردیم - عنصر سخت و فلزى به رنگ سفید مایل به خاکسترى [برق و الکترونیک] rhodium - رودیم عنص ...انگلیسی به انگلیسیrare metallic element of the platinum family ( chemistry ) inherited antigen on the surface of red blo ...
معنی rh، مفهوم rh، تعریف rh، معرفی rh، rh چیست، rh یعنی چی، rh یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف r، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف r، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف r
کلمه بعدی: rh factor
اشتباه تایپی: قا
آوا: /ر‌ه/
عکس rh : در گوگل
معنی rh

پیشنهاد کاربران

relative humidity رطوبت نسبی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما