reversible process

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] فرآیند قابل برگشت
[زمین شناسی] فرآیند برگشت پذیر - یک فرآیند ترمودینامیکی که در آن، یک تغییر بسیار کوچک و جزئی در متغیرهای ویژه حالت سیستم می تواند جهت فرآیند را تغییر دهد.

پیشنهاد کاربران

reversible process ( شیمی )
واژه مصوب: فرایند برگشت پذیر
تعریف: فرایند ترمودینامیکی آرمانی ای که با تغییر بسیار جزئی شرایط بتوان آن را در جهت مخالف تکرار کرد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما