retractor

/rɪˈtræktʌr//rɪˈtræktə/

معنی: منقبض کننده
معانی دیگر: درون کش، توکش، بازکششگر، (عضله) بازکش، منقب­ کننده

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a person or thing that retracts or draws back, such as a muscle that retracts an organ or part, or a surgical instrument that holds back the edge of an incision.

جمله های نمونه

1. Acting together, the two groups serve as retractors by telescoping the abdomen.
[ترجمه گوگل]این دو گروه با هم عمل می کنند و با تلسکوپ شکم به عنوان جمع کننده عمل می کنند
[ترجمه ترگمان]این دو گروه با هم عمل می کنند و این دو گروه به as شکم عمل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Objeetive:Stretch the brain by brain retractor, use microdialysis technique to monitor local cerebral tissue, Dynamic collection of extracellular fluid (ECF) in the biochemical substances.
[ترجمه گوگل]هدف: کشش مغز توسط جمع کننده مغز، استفاده از تکنیک میکرودیالیز برای نظارت بر بافت محلی مغز، جمع آوری دینامیک مایع خارج سلولی (ECF) در مواد بیوشیمیایی
[ترجمه ترگمان]Objeetive: کشیده شدن مغز توسط retractor مغزی، استفاده از تکنیک microdialysis برای پایش بافت مغزی، مجموعه پویا سیال خارج سلولی (ECF)در مواد بیوشیمیایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Each retractor is to be checked through quality department as it finished.
[ترجمه گوگل]پس از اتمام کار، هر کشنده باید از طریق بخش کیفیت بررسی شود
[ترجمه ترگمان]قرار بر این است که هر retractor از طریق بخش کیفی بررسی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This gives improved retractor blade stability with the mechanical advantage of a lever.
[ترجمه گوگل]این باعث بهبود پایداری تیغه جمع کننده با مزیت مکانیکی یک اهرم می شود
[ترجمه ترگمان]این امر پایداری تیغه را با استفاده از مزیت مکانیکی یک اهرم بهبود می بخشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A Heaney or Deaver retractor is placed into this space to protect the bladder.
[ترجمه گوگل]یک کشنده Heaney یا Deaver برای محافظت از مثانه در این فضا قرار می گیرد
[ترجمه ترگمان]یک Heaney یا Deaver retractor در این فضا برای محافظت از مثانه قرار داده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Auxometric nerve root retractor with pressoreceptor is more safe and reliable than traditional retractor. It may drag the nerve root to the maximum degree.
[ترجمه گوگل]جمع کننده ریشه عصب اکسومتریک با گیرنده فشاری ایمن تر و قابل اعتمادتر از جمع کننده سنتی است ممکن است ریشه عصبی را به حداکثر درجه بکشاند
[ترجمه ترگمان]سیستم عصبی مرکزی retractor با pressoreceptor بیشتر از retractor سنتی قابل اعتماد و قابل اطمینان است ممکن است ریشه عصبی را تا حداکثر درجه بکشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The author describes a new anterior cervical retractor that is based on a novel principle.
[ترجمه گوگل]نویسنده یک جمع کننده گردن قدامی جدید را توصیف می کند که بر اساس یک اصل جدید است
[ترجمه ترگمان]نویسنده یک retractor جدید از گردنه رحم را توصیف می کند که براساس یک اصل بدیع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. A weighted retractor is in the vaginal cavity.
[ترجمه گوگل]یک کشنده وزن دار در حفره واژن قرار دارد
[ترجمه ترگمان]A وزن دار در حفره واژینال استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Disconnect retractor wire harness connector.
[ترجمه گوگل]کانکتور دسته سیم کشنده را جدا کنید
[ترجمه ترگمان]اتصال سیم های اتصال سیم های اتصال را قطع کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Conclusion It was effective to resuture the lower eyelid retractor to tarsal plate and resect the measurable lower eyelid skin to correct senile entropion and had a low recurrence rate.
[ترجمه گوگل]نتیجه‌گیری برای اصلاح انتروپیون پیری، بازگرداننده پلک پایین به صفحه تارسال و برداشتن پوست قابل اندازه‌گیری پلک پایین برای اصلاح آنتروپیون پیر مؤثر بود و میزان عود پایینی داشت
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری موثر بود که پلک پایینی پلک پایینی را به بشقاب tarsal resuture و پوست پلک پایینی قابل اندازه گیری را برای اصلاح سیستم عصبی پیر و پیری کاهش داد و نرخ recurrence پایینی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The left iliac artery and the distal abdominal aorta were retracted to the right side at the L4–L5 disc level by a measuring retractor to which a strain gauge was attached.
[ترجمه گوگل]شریان ایلیاک چپ و آئورت شکمی دیستال به سمت راست در سطح دیسک L4-L5 توسط یک جمع کننده اندازه گیری که یک فشار سنج به آن متصل شده بود جمع شدند
[ترجمه ترگمان]شریان چپ چپ و آئورت شکمی از سمت راست در سطح دیسک L۴ - L۵ با اندازه گیری retractor که اندازه گیری کرنش به آن متصل بود، جمع شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. METHODS: A total of 64 cases (64 eyes) of lower lid entropion, including 12 children, were treated with plication of lower lid retractor.
[ترجمه گوگل]مواد و روش ها: در مجموع 64 مورد (64 چشم) انتروپیون پلک تحتانی، از جمله 12 کودک، با لایه برداری از جمع کننده پلک تحتانی درمان شدند
[ترجمه ترگمان]روش ها: در مجموع ۶۴ مورد (۶۴ چشم های)در سرپوش کم تر، شامل ۱۲ کودک، با plication در سرپوش پایین تر تیمار شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Extraforaminal neural compression may be approached from outside of the spinal canal by inserting the tubular retractor over the intertransverse membrane between the transverse processes.
[ترجمه گوگل]فشرده سازی عصبی اکسترافورامینال ممکن است از خارج از کانال نخاعی با قرار دادن جمع کننده لوله ای بر روی غشای بین عرضی بین فرآیندهای عرضی انجام شود
[ترجمه ترگمان]فشرده سازی عصبی مصنوعی ممکن است از خارج از مجرای ستون فقرات با قرار دادن لوله لوله ای شکل بر روی غشا intertransverse بین فرآیندهای عرضی به آن نزدیک شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The results show that the motoneurons of the musculus retractor bulbi in the goat are mainly located in the accessory abducens nucleus and the sensory neurons only in the trigeminal ganglion.
[ترجمه گوگل]نتایج نشان می‌دهد که نورون‌های حرکتی پیاز جمع‌کننده عضلانی در بز عمدتاً در هسته abducens جانبی و نورون‌های حسی فقط در گانگلیون سه‌قلو قرار دارند
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان می دهد که the of musculus bulbi در بز عمدتا در هسته abducens جانبی و نورون های حسی فقط در غده عصبی trigeminal قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

منقبض کننده (اسم)
retractor

به انگلیسی

• person or thing that retracts, person or thing that pulls back; surgical tool or bandage used to hold body parts back during an operation (medicine); muscle that holds back an organ or body part

پیشنهاد کاربران

جمع کننده کمربند خودرو
اکارتور ( از ابزارهای پزشکی است )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما