retractor

/rɪˈtræktʌr//rɪˈtræktə/

معنی: منقبض کننده
معانی دیگر: درون کش، توکش، بازکششگر، (عضله) بازکش، منقب­ کننده
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a person or thing that retracts or draws back, such as a muscle that retracts an organ or part, or a surgical instrument that holds back the edge of an incision.

جمله های نمونه

1. Acting together, the two groups serve as retractors by telescoping the abdomen.
[ترجمه ترگمان]این دو گروه با هم عمل می کنند و این دو گروه به as شکم عمل می کنند
[ترجمه گوگل]با همکاری دو گروه به وسیله تلسکوپ شکم به عنوان بازدارنده ها عمل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Objeetive:Stretch the brain by brain retractor, use microdialysis technique to monitor local cerebral tissue, Dynamic collection of extracellular fluid (ECF) in the biochemical substances.
[ترجمه ترگمان]Objeetive: کشیده شدن مغز توسط retractor مغزی، استفاده از تکنیک microdialysis برای پایش بافت مغزی، مجموعه پویا سیال خارج سلولی (ECF)در مواد بیوشیمیایی
[ترجمه گوگل]هدفمند کشیدن مغز توسط رکتومر مغز، استفاده از روش میکرو دیالیز برای نظارت بر بافت مغزی محلی، جمع آوری دینامیک مایع خارج سلولی (ECF) در مواد بیوشیمیایی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Each retractor is to be checked through quality department as it finished.
[ترجمه ترگمان]قرار بر این است که هر retractor از طریق بخش کیفی بررسی شود
[ترجمه گوگل]هر کشنده باید از طریق بخش کیفیت به عنوان پایان یافته بررسی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This gives improved retractor blade stability with the mechanical advantage of a lever.
[ترجمه ترگمان]این امر پایداری تیغه را با استفاده از مزیت مکانیکی یک اهرم بهبود می بخشد
[ترجمه گوگل]این باعث می شود پایداری تیغه کشش را با مزیت مکانیکی یک اهرم بهبود بخشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A Heaney or Deaver retractor is placed into this space to protect the bladder.
[ترجمه ترگمان]یک Heaney یا Deaver retractor در این فضا برای محافظت از مثانه قرار داده می شود
[ترجمه گوگل]کشش Heiney یا Deaver در این فضا برای محافظت از مثانه قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Auxometric nerve root retractor with pressoreceptor is more safe and reliable than traditional retractor. It may drag the nerve root to the maximum degree.
[ترجمه ترگمان]سیستم عصبی مرکزی retractor با pressoreceptor بیشتر از retractor سنتی قابل اعتماد و قابل اطمینان است ممکن است ریشه عصبی را تا حداکثر درجه بکشد
[ترجمه گوگل]رکتوم رله عصب آکسو متری با pressoreceptor بیشتر ایمن و قابل اعتماد از رترتور سنتی است این ممکن است ریشه عصب را به حداکثر درجه بکشاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The author describes a new anterior cervical retractor that is based on a novel principle.
[ترجمه ترگمان]نویسنده یک retractor جدید از گردنه رحم را توصیف می کند که براساس یک اصل بدیع است
[ترجمه گوگل]نویسنده توضیح می دهد که رترتور قدامی گردن رحم جدید مبتنی بر یک اصل رمان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. A weighted retractor is in the vaginal cavity.
[ترجمه ترگمان]A وزن دار در حفره واژینال استفاده می شود
[ترجمه گوگل]کشش وزنی در حفره واژن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Disconnect retractor wire harness connector.
[ترجمه ترگمان]اتصال سیم های اتصال سیم های اتصال را قطع کنید
[ترجمه گوگل]اتصال سیم کشنده سیم را قطع کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Conclusion It was effective to resuture the lower eyelid retractor to tarsal plate and resect the measurable lower eyelid skin to correct senile entropion and had a low recurrence rate.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری موثر بود که پلک پایینی پلک پایینی را به بشقاب tarsal resuture و پوست پلک پایینی قابل اندازه گیری را برای اصلاح سیستم عصبی پیر و پیری کاهش داد و نرخ recurrence پایینی داشت
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری: برای رقیق کردن پلکان پلک پایین به تارزان و باز کردن پوست قابل اندازه گیری پوست پلک مرکب به منظور اصلاح آنتروپی سالخورده و کاهش میزان عود مجدد موثر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The left iliac artery and the distal abdominal aorta were retracted to the right side at the L4–L5 disc level by a measuring retractor to which a strain gauge was attached.
[ترجمه ترگمان]شریان چپ چپ و آئورت شکمی از سمت راست در سطح دیسک L۴ - L۵ با اندازه گیری retractor که اندازه گیری کرنش به آن متصل بود، جمع شدند
[ترجمه گوگل]شریان ایربین سمت چپ و آئورت شکمی دیستال به سمت راست در سطح دیسک L4-L5 توسط یک رترتور اندازه گیری شده که اندازه گیری فشار آن به آن متصل بود، به سمت راست برداشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. METHODS: A total of 64 cases (64 eyes) of lower lid entropion, including 12 children, were treated with plication of lower lid retractor.
[ترجمه ترگمان]روش ها: در مجموع ۶۴ مورد (۶۴ چشم های)در سرپوش کم تر، شامل ۱۲ کودک، با plication در سرپوش پایین تر تیمار شدند
[ترجمه گوگل]روشها: در مجموع 64 مورد (64 چشم) آنتروپیون درب کمر، از جمله 12 کودک، تحت پوشش قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Extraforaminal neural compression may be approached from outside of the spinal canal by inserting the tubular retractor over the intertransverse membrane between the transverse processes.
[ترجمه ترگمان]فشرده سازی عصبی مصنوعی ممکن است از خارج از مجرای ستون فقرات با قرار دادن لوله لوله ای شکل بر روی غشا intertransverse بین فرآیندهای عرضی به آن نزدیک شود
[ترجمه گوگل]با خارج کردن کانال نخاعی از طریق رگولاتور لوله در داخل غشاء بین فرکانس بین فرآیندهای عرضی، ممکن است فشرده سازی عصبی Extraforaminal ممکن است از خارج از کانال نخاعی نزدیک شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The results show that the motoneurons of the musculus retractor bulbi in the goat are mainly located in the accessory abducens nucleus and the sensory neurons only in the trigeminal ganglion.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان می دهد که the of musculus bulbi در بز عمدتا در هسته abducens جانبی و نورون های حسی فقط در غده عصبی trigeminal قرار دارند
[ترجمه گوگل]نتایج نشان می دهد که موتورهای لنفاوی مچ دست در بز به طور عمده در هسته های abducents جانبی و نورون های حسی تنها در گانگلیون سه گانه قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

منقبض کننده (اسم)
retractor

به انگلیسی

• person or thing that retracts, person or thing that pulls back; surgical tool or bandage used to hold body parts back during an operation (medicine); muscle that holds back an organ or body part

پیشنهاد کاربران

جمع کننده کمربند خودرو
اکارتور ( از ابزارهای پزشکی است )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما