retention time

تخصصی

[شیمی] زمان بازداری
[عمران و معماری] زمان اقامت
[پلیمر] زمان بازداری

پیشنهاد کاربران

زمان ماندگاری - زمان ماند
retention time ( شیمی )
واژه مصوب: مدت بازداری
تعریف: مدت زمان موردنیاز برای عبور یک مادۀ حل شده از زمانی که به سَوانگار تزریق می شود تا زمان شناسایی آن
زمان ماند

بپرس