retention time

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[شیمی] زمان بازداری
[عمران و معماری] زمان اقامت
[پلیمر] زمان بازداری

پیشنهاد کاربران

زمان ماند
retention time ( شیمی )
واژه مصوب: مدت بازداری
تعریف: مدت زمان موردنیاز برای عبور یک مادۀ حل شده از زمانی که به سَوانگار تزریق می شود تا زمان شناسایی آن
زمان ماندگاری - زمان ماند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما