restriction enzyme

تخصصی

[خاک شناسی] آنزیم برشی

پیشنهاد کاربران

آنزیم محدود کننده
restriction enzyme ( زیست شناسی - ژن شناسی و زیست فنّاوری )
واژه مصوب: ز ی مایۀ ویژه بُر، آنزیم ویژه بُر
تعریف: ← درون نوکلئاز ویژه بُر

بپرس