resting potential

پیشنهاد کاربران

resting potential ( زیست‏شناسی )
واژه مصوب: پتانسیل استراحت
تعریف: پتانسیل الکتریکی در دو سوی غشاهای عصبی و ماهیچه‏ای در حالت استراحت
دامپزشکی و علوم دامی
پنانسیل آرامش یا استراحت ( بر عکس پتانسیل عمل یا action potential )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما