resource breakdown structure

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] ساختار شکست منابع - نمایش ترسیمی سلسله مراتبی منابع از طریق نوعی که در پروژه مورد استفاده قرار می گیرند.

پیشنهاد کاربران

resource breakdown structure ( مدیریت - مدیریت پروژه )
واژه مصوب: ساختار ریزِ منابع
تعریف: فهرست اجزای منابع پروژه در ساختاری سلسله مراتبی که امکان تهیۀ گزارش و خلاصه سازی برنامه ریزی منابع را از سطوح پایین تر به سطوح بالاتر فراهم می سازد||| اختـ . سارَم2 RBS
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما