resistivity log

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] نقشه مقاومت - یک نمودار چاه که از یک یا چند منحنی مقاومت ساخته شده که ممکن است منحنی ها نمودار عادی، جانبی متمرکز شده باشد. (یا معادل های نمودار زیر مقاومت)، از آنجایی که منحنی پتانسیل خودزا معمولاً وجود دارد، این اصطلاح، عموماً به عنوان مترادف نمودار الکتریکی استفاده می شود.

معنی یا پیشنهاد شما