resin rodlet

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] میلچه صمغی - یک ترشح صمغی فسیلی که می تواند از زغال سنگ جدا شود. فرضاً این ترشح در یک مجرای صمغی توسط بافت پوششی ثانویه نهشته می یابد.

معنی یا پیشنهاد شما