residue or aqueous sand

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] ماسه بازماندی آبگین - اصطلاحی که توسط شرزر (1910) برای ماسه ای استفاده شد که حاوی ذرات گرد شده آبی است که بعدها در معرض هوازدگی قرار گرفته یا می گیرند. - مقایسه شود با: ماسه آبگین بازماندی.

معنی یا پیشنهاد شما