residual material

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] ماده بازماندی، نهشت - مواد مادر تحکیم نیافته یا تقریباً هوازده خاک که این فرض در مورد آنها وجود دارد که در محل خود، توسط هوازدگی، از سنگ تحکیم یافته ای ساخته شده اند که بر روی آن قرار گرفته اند. از این مواد خاکها تشکیل می شوند. نیز ببینید: خاک بازمانده. مقایسه شود با: مواد خاکی حمل شده، کومولوز.
[خاک شناسی] ماده باقیمانده

معنی یا پیشنهاد شما